Desember 2003 Archives

Avgått styreleder i SI Peter Pay har kommet med oppsiktsvekkende uttalelser til avisen Østlendingen i forbindelse med Tillitsvalgtes uttalelser om manglende medbestemmelse i prosessen.
Det synes klart at Pay IKKE har forstått hvordan et HELSEFORETAK må ledes.
Dette dreier seg om en organisasjon, en kunnskapsbedrift, med et unikt ansvar overfor befolkningen, - og som ikke kan drives som en hvilken som helst profittbasert bedrift.
Dette har nå Almlid forstått, han fortjener honnør for det !
Man kan f.eks. ikke redusere driften i psykiatrien, spesielt ikke når det foreligger klare føringer fra sentralt politisk hold på at dette er et prioritert satsningsområde, - fordi man ikke makter å få denne til å gå med overskudd.
Slikt forstår ikke Pay ! Vi får være glad han forsvant så snart anledningen bød seg. Han var ikke noen mann for helsevesenet, og for de åpne styrerom.
Og han snakker om HOLDNINGER !!

Les hans uttalelser til Østlendingen 110303
"...IKKE DEMOKRATI: - Tillitsvalgte i helsevesenet blir aldri fornøyde og tror det hersker et flertallsdemokrati. Det gjør det ikke, sier avgåtte styreleder Peter Pay.
Administrasjonen og styret bestemmer i helseforetakene, og ikke et flertall av de ansatte. Fordi ansatte i norsk helsevesen tror det er demokratisk flertall som skal styre beslutningene, blir de aldri fornøyde, sier tidligere styreleder i Sykehuset Innlandet, Peter Pay.
Pay gikk av som styreleder 12. november etter at helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) overprøvde styrets vedtak om å legge ned fødeavdelingen på Gjøvik. Men Pay satt ved roret under omstillingsprosjektene som nå de ansattes representanter knallhardt kritiserer.
Den tidligere styrelederen mener det er holdninger mer enn informasjon, tidspress og ansattes medbestemmelse som er årsaken til at de ansattes organisasjoner nå gjør opprør mot ledelsen..."

Sykehuskrig i Sørlands-Høyre

| No Comments

Se Agderposten 111203 Sykehuskrig i Sørlands-Høyre
SÅ RØDT: -Håpløst er dommen parti- og stortingskollega Jan Olav Olsen fra Aust-Agder feller over stortingsrepresentant Peter Gitmarks utspill.
ARENDAL: Sykehuskampen på Sørlandet splitter Høyre. Nå hamrer stortingsrepresentant Jan Olav Olsen (H) løs på sin partikollega Peter Gitmark.

Høyre-representanten fra Aust-Agder så rødt da Peter Gitmark rykket ut og hevdet at det går på livet løst for kristiansanderne om sykehuset i Arendal får ansvaret for karkirurgien innenfor Sørlandet sykehus.
-Helt håpløst, sier Olsen om Gitmarks utspill.
-Min første tanke var å spikre igjen døra inn til Peter Gitmark, men etter at det har roet seg litt, kan vi si at jeg henter spikerpakka og holder den klar, sier Jan Olav Olsen ironisk om uttalelsene stortingsrepresentant Peter Gitmark kom med til NRK Sørlandet.
Gitmark mante til kamp for sykehuset i Kristiansand, som han hevdet blir skadelidende som akuttsykehus dersom den mye omtalte karkirurgien legges til Arendal.

Publisert NRK Hedmark Oppland (www.nrk.no/ho) 10.12.2003
Kritiserer sjukehusledelsen
"...De hovedtillitsvalgte i Sykehuset Innlandet kritiserer mangelen på medbestemmelse i omstillingsprosessene.
Sjukehusledelsen tar selvkritikk.
Alle de hovedtillitsvalgte ved sjukehusene i Hamar og i Elverum har skrevet under et opprop, der de hevder de er satt på tilskuerplass i det omfattende omstillingsarbeidet som pågår. De er frustrerte og bekymret.
I dag samles de tillitsvalgte og ledelsen i Sykehuset Innlandet for å snakke om det.
Lover bedre samarbeid
Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Torbjørn Almlid, innrømmer at samarbeidet med de ansatte kunne ha vært bedre. Og han forstår at det kommer reaksjoner nå.
Han sier ledelsen har har gått fort fram, for å få tatt de nødvendige beslutningene om omorganisering i sjukehusene.
Men han lover at de skal få til et bedre samarbeid med de ansatte, når beslutningene nå skal gjennomføres..."

DEBATTINNLEGG GD 081203:
Av Øyvind Graadal, Ingvar Stokstad, Alice Beate Andersgaard,
Tove Kjeverud Fossan og Stein Tronsmoen, divisjonsdirektører
i Sykehuset Innlandet HF

"...Målet med den nye funksjonsfordelingen i Sykehuset Innlandet er å gi befolkningen i Hedmark og Oppland et bedre sykehustilbud.
Reaksjoner ute i befolkningen tyder på at det kan ha spredd
seg misforståelser som er egnet til å skape unødig uro og engstelse.
Det vil ikke skje noen rasering av sykehustilbudet.
Som ansvarlige for det medisinske tilbudet i Sykehuset Innlandet, ønsker vi med denne artikkelen å gi faktainformasjon om hva de vedtatte
endringene innebærer..."

Det er storm på Sørlandet !

| No Comments

Det er ikke bare reelle vinterstormer der sør!
Stormen har heller ikke på noen måte lagt seg mellom Arendal og Kristiansand.
Bare les her fra Agderposten 081203:
Redaktørkniving om kirurgien"...ARENDAL: Det har brutt ut full verbal duell mellom redaktørene Stein Gauslaa i Agderposten og Finn Holmer Hoven i Fædrelandsvennen. Tema for krigen er plassering av Sørlandet sykehus.
Finn Holmer Hoven karakteriserer striden som nå pågår mellom sykehusene i Arendal og Kristiansand, for et planlagt sykehusran hvor arendalittene sørger for at sykehuset i Kristiansand rammes av en medisinsk salamitaktikk..."

..og fra Fædrelandsvennen 091203:
Utsatt avgjørelse om karkirurgi
"....
Helse Sør skal utrede hvor mange sentre de vil ha i karkirurgi. Saken avgjøres til våren.
Sørlandet sykehus venter med å omorganisere karkirurgien inntil Helse Sør har bestemt hvor mange sykehus som skal ha en slik tjeneste. Sykehusdirektør Jan Roger Olsen og styreleder Marit Lund Hamkoll i Sørlandet sykehus.
Vi vet ikke hvor mange sentre vi bør ha i Helse Sør innen karkirurgi og Thorax. Den 22. desember avklarer vi mandatet til en utredning av en hensiktsmessig funksjonsfordeling av både kliniske og medisinske støttefunksjoner.
Resultatet av den vil være klar utpå våren, sier Marit Lund Hamkoll etter gårsdagens styremøte i Sørlandet sykehus..."

Ambulansetjenesten ble utførlig behandlet i avisen i dag, utover det som stod i nettavisen.
Her kan du se side 11, og sidene 12-13, der spesielt side 13 gir et godt orienterende kart over ambulansesituasjonen i Innlandet.

GD 051203 Ambulansetjenesten.

| No Comments

GD 05 12 2003 Ambulansetjenesten
Det er vel utvilsom at med den nye sykehusstrukturen i Innlandet vil ambulansetjenesten, spesielt utover i distriktene, bli en kritisk faktor.
Vi vet at denne tjenesten gjennom en årrekke er skåret helt inn til beinet, og fungerer kun ved en uttalt innsats fra ambulansepersonellet og lokalmiljøet med dets bidrag. De som har regnet på dette tidligere har etter de opplysninger jeg har, anslått at det her kan ligge minst 10 mill kr i underdekning bare i Oppland, - og dette før det oppstår økede transportutgifter pga den nye sykehusstrukturen.
Her vil jo store pasientgrupper, planlagte såvel som øyeblikkelig hjelp pasienter, få øket sin transportvei til og/eller fra med 40 km. Det vil gjelde både mage-tarm pasienter fra Lillehammer/Gudbrandsdalen til Gjøvik, urologipasienter til Hamar fra Lillehammer/Gudbrandsdalen, karkirugiske pasienter fra Vest Oppland til Hamar, og en stor gruppe ortopedipasienter fra Vest Oppland til Lillehammer.
Det spørs om en regning på flere 10-talls millioner kroner for dette vil kunne forsvares uten at man kan påvise vesentlig forbedret kvalitet og effektivitet samt konkrete innsparinger i selve sykehustjenestene som en følge av strukturendringen
Når regningen en dag kommer på bordet må noen gjøre opp en status for nettopp dette.

se lenken ovenfor til Gudbrandsdølen Dagningen 051203
"...Ambulanser under lupen
Over nyttår skal Sykehuset Innlandet gjennomgå hele ambulansetjenesten i Oppland og Hedmark og bestemme det framtidige opplegget.
Spørsmålet er blant annet om dagens ordning er god nok, om antall ambulanser er riktig og om ambulansekjøringen i hele Gudbrandsdalen kan drives av samme virksomhet.
Bror A. Johnstad - direktør for strategi og helsefag i Sykehuset Innlandet - mener at ambulansetjenesten fortsatt skal være desentralisert. Men kvaliteten på tjenesten er like viktig som stasjoneringsstedet...

...På nyåret etablerer nemlig Sykehuset Innlandet en egen divisjon for akuttmedisin og prehospitale tjenester. Avdelingen etableres ved sykehuset på Gjøvik.
Foruten ambulansetjenesten og nødmeldetjenesten, får divisjonen
ansvaret for hele den akuttmedisinske behandlingen utover primærhelsetjenestens ansvar, før pasientene
kommer fram til sykehuset. Dessuten AMK-sentralen for Hedmark og Oppland (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). De får ansvaret for det akutt medisinske samarbeidet mellom sykehus og primærhelsetjenesten i perioden inntil pasienten er innlagt, samarbeid med andre nød-etater og planleggingen av det som skal skje ved større hendelser og katastrofer. I krisesituasjoner blir AMK-sentralen operasjonssentral for Sykehuset Innlandet..."

Reduksjon i ambulanseberedskapen i Gudbrandsdalen ?
Samtidig med omorganiseringer i Sykehuset Innlandet som utvilsomt vil føre til betydelig øket behov for ambulansetransporter, - og tross Ledelsens utsagn om øket satsning på kvalitet i prehospitale tjenester -, foreligger det planer om en halvering av antall ambulanser i beredskap i Nord-Gudbrandsdal.
Utrolig men sant !
I dag 2/12 skal det være et viktig møte med Adm. dir. Torbjørn Almlid om dette:
"...Sterkt krav om trygg ambulanse
I dag legger regionrådsleder Per Dag Hole fram et samlet krav om en trygg og forutsigbar ambulansetjeneste – også for Nord-Gudbrandsdal.
– Nå er tida forbi da loddsalg og innsamlingsaksjoner representerte tryggheten i ambulanseordningen, sier Hole. Med sterk støtte fra de fem andre ordførerne i norddalen, forventer han garantier om en forsvarlig beredskap når møtet med sjukehusdirektør Torbjørn Almlid er over..."

Utdrag - Les videre på lenken....
Fra Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3252-3:
"...--Sentraliseringsvind rusker i lokalsykehus
Ingrid M. Høie
Tjenestetilbudet ved lokalsykehusene står lagelig til for hugg når de regionale helseforetakene svinger øksen for å få budsjettene i balanse. Mens helseforetakene begrunner sentralisering med budsjettbalanse og økonomi, ser allmennleger medisinsk-faglige og økonomiske grunner til å bevare lokalsykehusene.
- Tidligere forestillinger om at lokalsykehus er faglig dårligere og dyrere i drift enn store sentralinstitusjoner, er gjort til skamme, sier Anette Fosse, fastlege i Mo i Rana, og forkjemper for lokalsykehus gjennom en årrekke.

Hun viser til rapporter fra SAMDATA (1) og Senter for medisinsk metode (2): Siden 1995 har SAMDATA årlig publisert sammenlikninger mellom sykehusene, som korrigerer for at store sykehus har enkelte pasienter med mer alvorlige tilstander. Dataene underbygger at samme behandling koster mindre ved lokalsykehus enn ved sentralsykehus.

I 2001 utgav Senter for medisinsk metode en rapport som konkluderer med at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet (3)..."

Styret i Helse Øst RHF har gjort endringer og suppleringer i styrene ved enkelte av helseforetakene.
Endringene skjer fra 1. januar 2004.

Sykehuset Innlandet HF
- Styreleder Peder Olsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
- Nestleder Sigmund Thue, tidligere styremedlem i samme styret
- Styremedlem Kari Broberg (ny)

Kari Broberg oppnevnes som nytt styremedlem for styret i sykehuset Innlandet. Broberg (47) er bosatt i Oppland og jobber tildaglig som adm. dir i Hartmark Consulting AS. Hun har lang erfaring fra styrearbeid og sitter i dag i styret i Gjøvik Kunnskapspark.

Akershus Universitetssykehus HF- Styreleder Peder Olsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
- Nestleder Ingar Pettersen, tidligere leder i samme styret

Sykehuset Asker og Bærum HF- Styreleder Bjørn Kolltveit, gjenvalgt leder
- Nestleder Steinar Marthinsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF

Sunnaas sykehus HF- Styreleder Peder Olsen, viseadm.dir i Helse Øst RHF
- Nestleder Erlend Grimstad, tidligere leder i samme styret

For de andre foretakene forblir styrene som i dag.

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Desember 2003 listed from newest to oldest.

November 2003 is the previous archive.

April 2004 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.