Sjekk Lenken i Overskriften.
Utgått fra en hovedkomite i Lesja-Dovre er det gjennomført en underskriftsaksjon "Mot utarming av akuttsykehuset på Lillehammer og lengre transportstrekning for akutt syke pasienter". 8349 underskrifter.
De har vært i møte både med Almlid og Co, og med Helseministerens kontor representert med Pål Magne Roland.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 22, 2003 9:24 FM.

--Fædrelandsvennen141103 : Fakkeltog i Arendal. was the previous entry in this blog.

Styremøte Sykehuset Innlandet 261103 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.