--STYRELEDER SI PETTER PAY GÅR AV !!

| No Comments

Kl 1745 i dag mottar jeg 2 telefoner som hver for seg forteller at det går rykter på at Styreleder i Sykehuset Innlandet, Petter Pay, har trukket seg med øyeblikkelig virkning.
Det vites ikke i skrivende stund noe om begrunnelsen for dette, - ei heller om det har noe med beslutninger som evt er tatt på Ledermøtet i SI som har funnet sted i Hafjell i dag.
Dette sier sannsynligvis noe om arbeids- og samarbeidsforholdene mellom Styret/Styreleder og Administrasjonen i Sykehuset Innlandet.
Jeg vil tro Pay har vært under et voldsomt press de siste ukene.
Så sier det sikkert også noe om hans skuffelse over at Helseministeren omgjorde Styrets vedtak om plassering av Kvinneklinikk/Fødeavdeling til Lillehammer.
Det er bare å beklage at han ikke har maktet å stå i mot, og brukt sin posisjon slik en styreleder skal bruke den, - til å få prosessen i SI inn på et riktig spor.
Hans avgang sier nok også noe om de tunge krefter flere av oss aner i bakgrunnen i prosessen rundt Sykehuset Innlandet.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 12, 2003 6:08 EM.

--Her er min kommentar til det som skjedde i Helseministerens Foretaksmøte 06 11 03. was the previous entry in this blog.

--Pressemelding fra Helse Øst vedr. Petter Pay's avgang is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.