--Sak 105-03 ORIENTERING OM VEDTAK I FORETAKSMØTET HELSE ØST RHF 06 11 03.

| No Comments

Sak 105-2003 ORIENTERING OM VEDTAK I FORETAKSMØTET HELSE
ØST RHF DEN 06.11.03. KONSEKVENSER AV
HELSEMINISTERENS BESLUTNING OM FØDETILBUDET
Sykehuset Innlandet HF gjorde den 06.10.03 et omfattende vedtak om organisering av de somatiske helsetjenester. Styret gjorde sitt vedtak under kjennskap til at statsråden i Helsedepartementet ville ha organiseringen av fødselsomsorgen til behandling i foretaksmøtet i Helse Øst RHF.
Slikt foretaksmøte ble avholdt den 06.11.03, og foretaksmøtet besluttet at
Sykehuset Innlandet skal organiseres med en fødeavdeling ved SI Gjøvik også i fortsettelsen. Dette betyr at styret i Sykehuset Innlandet sitt vedtak i sak 086-2003 pkt 2a første stjernepunkt må omgjøres.
Helse Øst RHF har i brev datert 07.11.03 informert Sykehuset Innlandet HF om beslutningen i foretaksmøtet, og konsekvensene dette har for helseforetaket.
Med bakgrunn i brevet fra Helse Øst RHF tilrår administrerende direktør at det inngangsettes en prosess for å se mulige tilpasninger av organiseringen som ble vedtatt i sak 086-2003 som følge av omgjøring av vedtaket om fødetilbudet.

Administrerende direktør tilrår at det legges fram en sak for styret den 26.11.03 hvor eventuelle konsekvensvurderte justeringer må foreslås. Det tilrås
at de vurderinger som skal foretas i perioden fram mot nevnte styremøte skal ta utgangspunkt i den vedtatte Utviklingsplan 2004-2010 (2006) samt øvrige utredninger og analyser som lå til grunn for saksframstillingen i sak 086-2003.
Styrets vedtak:
1. Styret henviser til brev fra Helse Øst RHF datert 06.11.03 om foretaksmøtet som bl.a. behandlet fødselsomsorgen i Helse Øst. Styret tar til etterretning vedtaket i foretaksmøtet i Helse Øst RHF 06.11.03 og opphever som følge av det vedtaket i styret i Sykehuset Innlandet i sak 086-2003, vedtakets punkt 2a første kulepunkt. Dette innebærer at Sykehuset Innlandet HF vil bli organisert med fødeavdelinger og med tilbud innen gynekologi ved SI Gjøvik og SI Lillehammer.
De andre vedtakspunktene i sak 086-2003 punkt 2a om fødetilbudet i Sykehuset Innlandet HF står fast.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 11, 2003 11:28 FM.

--GD Forside 061103 "Kampen er tapt !" was the previous entry in this blog.

--Her ser du nærmere hva og hvorfor Pay synes dette er et sørgelig vedtak is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.