Hovedpunktene vedr. organisering av somatiske helsetjenester:
"---All akutt gastrokirurgi i Oppland samles på Gjøvik.
Forskjellen mellom tidligere forslag og det nye forslaget er at det muliggjør elektiv gastrokirurgi på Lillehammer.

Akutt ortopedi samles på Lillehammer.
Elektiv ortopedi med spesialist i vakt beholdes på Gjøvik.

Vaktordninger på spesialistnivå innen kirurgi vil i modellen ikke bli færre ved noen lokalisasjon enn i dag, men operativ virksomhet blir mer jevnstor, og mulighetene for å opprettholde en adekvat anestesi/intensiv avdeling på Lillehammer imøtekommes i modellen.---"

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF 26.11.03

---All akutt gastrokirurgi i Oppland samles på Gjøvik.
Forskjellen mellom tidligere forslag og det nye forslaget er at det muliggjør elektiv gastrokirurgi på Lillehammer.

Akutt ortopedi samles på Lillehammer.
Elektiv ortopedi med spesialist i vakt beholdes på Gjøvik.

Vaktordninger på spesialistnivå innen kirurgi vil i modellen ikke bli færre ved noen lokalisasjon enn i dag, men operativ virksomhet blir mer jevnstor, og mulighetene for å opprettholde en adekvat anestesi/intensiv avdeling på Lillehammer imøtekommes i modellen.---

---3. Styret slutter seg til saksframstillingens forslag til organiseringen av den kirurgiske virksomheten som i hovedsak innebærer:
• SI Gjøvik blir hovedsenter for gastroenterologisk kirurgi, herunder senter for akutte innleggelser innen fagområdet, i Oppland.
• SI Lillehammer blir hovedsenter for ortopedi, herunder senter for akutte innleggelser innen fagområdet, i Oppland.
• Det etableres enheter med poliklinikk, dagbehandling og med et begrenset antall senger for elektiv virksomhet innen henholdsvis ortopedi ved SI Gjøvik og innen gastroenterologisk kirurgi ved SI Lillehammer. Ved disse enhetene etableres ordninger med spesialist i vakt i ortopedi (SI Gjøvik) og generell kirurgi (SI Lillehammer).
Det forutsettes at den ortopediske poliklinikken ved SI Gjøvik skal drive relativt omfattende akutt virksomhet.

• Når det gjelder den kirurgiske virksomheten ved SI Hamar og ved SI Elverum gjøres det ingen endringer i forhold til vedtaket i sak 086-2003.

4. For å gjennomføre den foreslåtte organisering av de somatiske helsetjenester vil dette kreve investeringer og engangskostnader i størrelsesorden 43 mill kroner.
Styret godkjenner dette, og understreker de kortsiktige- og langsiktige mål som kan oppsummeres slik:

• Den nye divisjonaliserte organisasjonsformen vil sammen med de foreslåtte
funksjonsorganiseringene være det beste grunnlaget for å kunne gjennomføre den nødvendige reduksjon i antall ansatte uten at kvalitet og tilgjengelighet for pasientene reduseres vesentlig.
• Den nye organisasjonen vil være et godt grunnlag for en økt faglig utvikling innen de fleste områder, og således etter hvert gi pasientene et bedre tilbud.
• Den foreslåtte funksjonsorganiseringen vil fortsatt sikre en akseptabel akuttberedskap i innlandet, og samtidig bedre denne ved etableringen av et bløtkirurgisk hovedsenter ved Sykehuset Innlandet Hamar.
• Den nye organisasjonen vil være et godt grunnlag for å unngå dobbeltinvesteringer innen teknisk utstyr, samt etter hvert oppnå en optimal utnyttelse av den eksisterende bygningsmasse.

5. Styret har lagt avgjørende vekt på at den samlede ledelse er enig i at den foreslåtte organisering av de somatiske helsetjenester gir en akseptabel basis for en fremtidig positiv utvikling av de enkelte sykehusenhetene.
6. Styret forventer at adm direktør fortløpende vurderer om det blir nødvendig med tilpasninger av funksjonsorganiseringen for å redusere investeringer og bedre grunnlaget for å gjennomføre de nødvendige personellreduksjoner.
7. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med detaljplanleggingen av denne organiseringen samt de øvrige forhold som ble vedtatt i sak 086-2003. Det bes særlig om at det utarbeides klare retningslinjer for kanalisering av pasientstrømmer slik at befolkningen kan ytes et best mulig akutt og elektivt tilbud.---

Pressemelding 26.11 2003 Fra Sykehuset Innlandet
Store økonomiske utfordringer
Styret i Sykehuset Innlandet (SI) hadde onsdag en foreløpig drøfting av sykehusets
langtidsbudsjett for 2004-2006. Budsjettet behandles i styremøte 19. desember.
- Sykehuset står ovenfor formidable utfordringer, sier fungerende styreleder Tore Robertsen.
Hvis det skal oppnås budsjettbalanse i 2004 vil det være nødvendig med effektiviseringstiltak for
omkring 230 millioner kroner. Dette vil kreve svært omfattende tilpassinger, både en betydelig
nedbemanning og redusert aktivitet. For å begrense omfanget av slike tilpassinger aksepterte et
enstemmig styre at det styres mot et negativt resultat neste år, men ba om at driftsnivået kommer
i balanse i løpet av 2005. Det forutsettes at det blir et positivt driftsnivå i 2006. Selv om
budsjettilpassingen dermed kan skje over et noe lengre tidsrom vil det være nødvendig med
betydelige bemanningsreduksjoner. Det er et krav at pasientene blir minst mulig berørt av
nedjusteringene.
Det ble fattet følgende vedtak:
1) Ut i fra en nøktern bedømming av rammebetingelsene for de neste 3 årene, vurderer
styret situasjon slik at Sykehuset Innlandet har en meget vanskelig økonomisk situasjon.
De vesentlig økte personalkostnadene i 2003 gjør det meget utfordrende å møte
innstramming i rammebetingelsene for 2004. Styret er orientert om det foreløpige
forslaget til langtidsbudsjett for SI i planperioden 2004 til 2006 som viser at foretaket må
iverksette effektiviseringstiltak som er beregnet til ca 230 mill kr i 2004 for å kunne oppnå
budsjettbalanse. Det er behov for ytterligere effektivisering i 2005 og 2006 basert på
forutsetninger om framtidig pris- og lønnsvekst.
2) Styret viser til tidligere vedtak i styresak 065-2003 ”Utviklingsplan 2004-2010 (06) for SI”
og styresak 086-2003 ”Organisering av somatiske helsetjenester i SI”. Styret innser at det
er behov for effektiviseringstiltak ut over dette, og at slike omfattende tiltak vil resultere i
store og vanskelige personellreduksjoner. En slik tilpasning av antall ansatte må starte
snarest mulig, men styret innser at denne nødvendige omstilling må gjennomføres over
en lengre tidsperiode for mest mulig å unngå uheldige konsekvenser for pasienter og
ansatte. Styret er av den oppfatning at følgende krav må stilles til resultatutviklingen i
langtidsplanen.
• Det aksepteres et negativt resultat i 2004.
• Det er et mål at virksomheten ved utgangen av 2005 skal ha et driftsnivå i balanse.
• Det skal oppnås et positivt resultat i 2006.

Styret innser også at det blir nødvendig med en avsetning i størrelsesorden 150 mill
kroner for å dekke de ekstraordinære kostnader som en slik omstilling vil kreve.
Basert på disse forutsetningene ber styret om at det utarbeides et 3-års budsjett med
beskrivelse av forutsatt aktivitetsnivå, resultatutvikling, kompetansesutvikling,
investeringer og finansiering samt balanseutviklingen i perioden.
3) Styret ber om at styreleder og administrerende direktør snarest mulig tar kontakt med
Helse Øst for å klarlegge finansieringen av de forventede tap i 2004, samt om et
omstillingsbeløp på 150 mill kroner kan avsettes i regnskapet for 2003 eller om dette kan
gis som en omstillingsstøtte i 2004.
4) Styret ber administrerende direktør i det videre arbeidet legge fram følgende
hovedbudsjetter for 2004 som det første året i den utarbeidede langtidsplan:
* Aktivitetsbudsjett
* Bemanningsbudsjett
* Resultatbudsjett
* Investeringsbudsjett
* Finansieringsbudsjett
* Balanseutvikling
Styret ber samtidig om en nærmere spesifikasjon av de foreslåtte omstillingskostnader på
150 mill kroner.
5) Styret ber om at det blir gitt en oversikt over konsekvensene for pasienttilbudet.
Styret ber om at det i det videre arbeidet med langtidsbudsjett legges vekt på involvering
av de ansattes organisasjoner.
Hamar, 26.november 2003
Tore Robertsen Torbjørn Almlid
fungerende styreleder administrerende direktør

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 27, 2003 11:51 FM.

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF 26.11.03 was the previous entry in this blog.

Pressemelding 26.11 2003 Fra Sykehuset Innlandet is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.