"...Pressemelding 26.11 2003 Fra Sykehuset Innlandet
Store økonomiske utfordringer.
Styret i Sykehuset Innlandet (SI) hadde onsdag en foreløpig drøfting av sykehusets langtidsbudsjett for 2004-2006. Budsjettet behandles i styremøte 19. desember.
- Sykehuset står ovenfor formidable utfordringer, sier fungerende styreleder Tore Robertsen.
Hvis det skal oppnås budsjettbalanse i 2004 vil det være nødvendig med effektiviseringstiltak for omkring 230 millioner kroner. Dette vil kreve svært omfattende tilpassinger, både en betydelig nedbemanning og redusert aktivitet..."

Pressemelding 26.11 2003 Fra Sykehuset Innlandet
Store økonomiske utfordringer.
Styret i Sykehuset Innlandet (SI) hadde onsdag en foreløpig drøfting av sykehusets langtidsbudsjett for 2004-2006. Budsjettet behandles i styremøte 19. desember.
- Sykehuset står ovenfor formidable utfordringer, sier fungerende styreleder Tore Robertsen.
Hvis det skal oppnås budsjettbalanse i 2004 vil det være nødvendig med effektiviseringstiltak for omkring 230 millioner kroner. Dette vil kreve svært omfattende tilpassinger, både en betydelig nedbemanning og redusert aktivitet. For å begrense omfanget av slike tilpassinger aksepterte et enstemmig styre at det styres mot et negativt resultat neste år, men ba om at driftsnivået kommer
i balanse i løpet av 2005.
Det forutsettes at det blir et positivt driftsnivå i 2006. Selv om budsjettilpassingen dermed kan skje over et noe lengre tidsrom vil det være nødvendig med betydelige bemanningsreduksjoner.
Det er et krav at pasientene blir minst mulig berørt av nedjusteringene.
Det ble fattet følgende vedtak:
1) Ut i fra en nøktern bedømming av rammebetingelsene for de neste 3 årene, vurderer styret situasjon slik at Sykehuset Innlandet har en meget vanskelig økonomisk situasjon.
De vesentlig økte personalkostnadene i 2003 gjør det meget utfordrende å møte
innstramming i rammebetingelsene for 2004. Styret er orientert om det foreløpige forslaget til langtidsbudsjett for SI i planperioden 2004 til 2006 som viser at foretaket må iverksette effektiviseringstiltak som er beregnet til ca 230 mill kr i 2004 for å kunne oppnå budsjettbalanse.

Det er behov for ytterligere effektivisering i 2005 og 2006 basert på
forutsetninger om framtidig pris- og lønnsvekst.
2) Styret viser til tidligere vedtak i styresak 065-2003 ”Utviklingsplan 2004-2010 (06) for SI” og styresak 086-2003 ”Organisering av somatiske helsetjenester i SI”.
Styret innser at det er behov for effektiviseringstiltak ut over dette, og at slike omfattende tiltak vil resultere i store og vanskelige personellreduksjoner. En slik tilpasning av antall ansatte må starte snarest mulig, men styret innser at denne nødvendige omstilling må gjennomføres over en lengre tidsperiode for mest mulig å unngå uheldige konsekvenser for pasienter og ansatte. Styret er av den oppfatning at følgende krav må stilles til resultatutviklingen i
langtidsplanen.

• Det aksepteres et negativt resultat i 2004.
• Det er et mål at virksomheten ved utgangen av 2005 skal ha et driftsnivå i balanse.
• Det skal oppnås et positivt resultat i 2006.

Styret innser også at det blir nødvendig med en avsetning i størrelsesorden 150 mill kroner for å dekke de ekstraordinære kostnader som en slik omstilling vil kreve.
Basert på disse forutsetningene ber styret om at det utarbeides et 3-års budsjett med beskrivelse av forutsatt aktivitetsnivå, resultatutvikling, kompetansesutvikling, investeringer og finansiering samt balanseutviklingen i perioden.
3) Styret ber om at styreleder og administrerende direktør snarest mulig tar kontakt med Helse Øst for å klarlegge finansieringen av de forventede tap i 2004, samt om et omstillingsbeløp på 150 mill kroner kan avsettes i regnskapet for 2003 eller om dette kan gis som en omstillingsstøtte i 2004.
4) Styret ber administrerende direktør i det videre arbeidet legge fram følgende
hovedbudsjetter for 2004 som det første året i den utarbeidede langtidsplan:
* Aktivitetsbudsjett
* Bemanningsbudsjett
* Resultatbudsjett
* Investeringsbudsjett
* Finansieringsbudsjett
* Balanseutvikling
Styret ber samtidig om en nærmere spesifikasjon av de foreslåtte omstillingskostnader på 150 mill kroner.
5) Styret ber om at det blir gitt en oversikt over konsekvensene for pasienttilbudet. Styret ber om at det i det videre arbeidet med langtidsbudsjett legges vekt på involvering av de ansattes organisasjoner.

Hamar, 26.november 2003
Tore Robertsen Torbjørn Almlid
fungerende styreleder administrerende direktør

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.7

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 27, 2003 11:57 FM.

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF 26.11.03 was the previous entry in this blog.

Arendal hjertesenter. Agderposten 271103. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.