-- Linken her er inaktiv etter 15 år.
Oppland Arbeiderblad141103 : Mer dramatisk enn å "fjerne føden" !

| No Comments

Nå går det opp for Gjøvik hva som holder på å skje:
..Mer dramatisk enn å fjerne føden!
Flyttingen av ortopedisk avdeling fra Gjøvik til Lillehammer innebærer at de aller fleste som bryter av en arm eller et bein må til Lillehammer. I rene tall dreier det seg om flere tusen pasienter i året. Legene ved avdelingen er bekymret over det de kaller en ad hoc-avgjørelse...
Nå drar nok den mektige Hagebakken påny til Ministeren med sine ærend. Kanskje han ber om å få flyttet Føden tilbake til Lillehammer !
Det gikk nok litt sent opp for Gjøvik hva som kunne komme til å skje, når man så grundig og effektivt "ødela" grunnlaget for det opprinnelige vedtaket.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 14, 2003 6:34 EM.

--Ennå intet konkret fra Ledermøtet. Kun avisskriverier. was the previous entry in this blog.

--Fædrelandsvennen141103 : Fakkeltog i Arendal. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.