Må kutte i antall stillinger. Oppland Arbeiderblad 271103.

| No Comments

Oppland Arbeiderblad 271103
"...Må kutte i antall stillinger
– Et drastisk kutt i lønnskostnadene er det viktigste grepet vi kan gjøre for å få orden på økonomien, mener styremedlem i Sykehuset Innlandet, Bjarne Gravdahl. Han mener dagens styrevedtak om den nye sykehusorganiseringen er et av flere helt nødvendige tiltak..."

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 27, 2003 11:47 EM.

Arendal hjertesenter. Agderposten 271103. was the previous entry in this blog.

Endrede opptaksområder i Helse Øst. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.