--Ledermøte i Sykehuset Innlandet 11-12/11 03

| No Comments

Det har de siste 2 dagene vært Ledermøte, dvs på Direktørnivå, i Sykehuset Innlandet, på Hafjell i Øyer.
Det forlyder at diskusjonen stort sett har dreiet seg om hvordan man skal organisere Mage- tarmkirurien på Lillehammer, slik at man kan oppfylle de krav som MÅ stilles til vaktfunksjon også på Lillehammer i dette faget.
Det er verdt å merke seg at denne diskusjonen har foregått UTEN at HVERKEN Avdelingssjef Tom Gerner ved Kirurgisk avdeling SI Lilehammer, eller seksjonsoverlege Torstein Valset (undertegnede), har fått anledning til å delta i diskusjonen.
Vi er, sannsynligvis p g a våre klare meninger om det som foregår, plassert på sidelinjen, endog av eget sykehus !
Vår egen direktør skal ha fått anledning til å bringe med seg 2 medarbeidere til drøftingene. Valget har da falt på avdelingssjef Roar Rønning, Ortopedisk avdeling, og avdelingsoverlege Pål Christensen, Barneavdelingen.
Dette valget er tatt mot MITT INNSTENDIGE ØNSKE om i det minste å ta med vår egen Avdelingssjef Kirurgisk avdeling Tom Gerner.
Jeg konstaterer at det her etter mitt syn er foretatt et uforståelig valg.

Jeg har ikke hørt noe sikkert om hva man eventuelt har besluttet, det skal vistnok være pressekonferanse i kveld.
Det skal dreie seg om å opprette en stor Ortopedisk avdeling, på bekostning av Gjøvik, og at Lillehammer får tilbake en miniavdeling Mage- tarm med en viss vaktfunksjon. Vi får se hva det blir til når saken kommer helt frem.
Saken om funksjonsfordeling Mage- tarm og Urologi hører jo egentlig også naturlig hjemme på Ministerens bord. Dit bør den komme. Han har, som jeg tidligere tydelig har skrevet, nøyaktig de samme argumenter for å omgjøre disse vedtak, som han hadde for Fødeavdelingen.
Eneste forskjellen er egentlig at for disse to spesialiteters vedkommende vil man ikke engeng kunne vise til en eneste potensiell krones innsparing ved omorganiseringen.
Det skal også bli MEGET vanskelig å vise til andre former for gevinst, slik man kan se de problemer som nå vil dukke opp med forsvarlig kvalifisert grenspesialist vaktordning, ved ALLE sykehusene. Vi får se....
Nå er det jo forresten også gått nøyaktig slik jeg tidlig sa:
Gjøvik får også tilbake Gyn. avdeling, for å betjene Fødeavdelingen.
Gratulerer !
Det er fortsatt ingen Kvinneklinikk på Lillehammer.....

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 12, 2003 6:37 EM.

--Pressemelding fra Helse Øst vedr. Petter Pay's avgang was the previous entry in this blog.

--Ennå intet konkret fra Ledermøtet. Kun avisskriverier. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.