--Her er min kommentar til det som skjedde i Helseministerens Foretaksmøte 06 11 03.

| No Comments

Nå kan man spørre seg !
Kan Helseministeren med sin troverdighet i behold forandre på vedtaket vedrørende Fødeavdelingen, uten samtidig, og med nøyaktig samme og faktisk enda sterkere begrunnelse, å forandre på vedtaket om plasseringen av Gastrokirurgi ?
Fødeavdelingen er tilbake på Gjøvik ! Som det måtte gå ! Fortjent og riktig !
Helseministeren har i sitt Foretaksmøte (Generalforsamling) den 6/11 03sagt følgende, i utdrag ser du det viktigste her:
"..jeg har gjort en vurdering av hensynet til kvalitet i tilbudet og hensynet til nærhet til befolkningen, og jeg har kommet til at når jeg avveier disse tingene så bør fødeavdelingen på Gjøvik bestå. Det er en velfungerende fødeavdeling med et stort antall fødsler, og jeg mener derfor at den bør videreføres….den kommer til å videreføres med utgangspunkt i den driftsformen den har nå. Så skal Helse Øst vurdere hvordan denne endringen virker inn på tilbudet og strukturopplegget for øvrig, og eventuelt komme tilbake til det….i utgangspunktet vil det være en fødeavdeling på Lillehammer, og en fødeavdeling på Gjøvik….men, når vi gjør en slik endring i opplegget fra Helseforetaket, så forutsetter vi fra Departementets side at Helse Øst går gjennom helheten i strukturen, og ser om den endringen vi har gjort tilsier noen endringer i andre deler av opplegget, og hvis det gjør det så kan det bli aktuelt å komme tilbake til også for meg..jeg har vektlagt hensynet til nærhet sterkere enn Helse Øst, gitt at vi har en velfungerende fødeavdeling med god kvalitet på Gjøvik."
Skulle bare mangle denne argumentasjon ikke skulle gjelde OGSÅ for en tallmessig enda større gruppe med langt ELDRE og SYKERE pasienter som Mage-tarmkirurgiske og Urinveiskirurgiske pasienter.
Vedtaket MÅ jo med dette omgjøres også for Gastrokirurgiens del !
Med Fødeavdelingen må jo naturlig også følge en større eller mindre del av en Gynekologisk avdeling , for å dekke den døgnkontinuerlig vaktordning for de fødende.
Og HER blir det nok ikke snakk om å omdøpe vaktordningen til noe liknende "bløtdelskirurgi" (slik man så enkelt har gjort det til for vaktordningen mot Kvinneklinikken på Lillehammer, der Gastrokirurgisk vaktordning på døgnbasis er omdøpt til Bløtkirurgisk vakt). Her vil det kun bli snakk om spesialister på sitt felt ! - slik det også burde være for kvinner og barn på SI Lillehammer, med akutte buklidelser innlagt i de respektive avdelinger.
Ledelse og Styre i Sykehuset Innlandet har gått på en skikkelig smell her.
Jeg er helt enig med overlege Nakling : Kan de bli sittende etter dette ?
Det er jo, uansett hva både Ledelse/Styre og Helseministeren selv avrunder det til, en solid porsjon mistillit til BÅDE Ledelse, Styre, i både Sykehuset Innlandet og Helse Øst - ja hele prosessen frem mot vedtaket i SI.
Jeg selv var jo sikker på at flere i SI Ledelsen allerede måtte være i stor fare, da de tidligere i prosessen mot vedtaket bevisst (løst ?) holdt unna viktige opplysninger om situasjonen vedrørende Hamar sykehus`elendige bygningsmessige forfatning.
Det var jo en klar forutsetning i Kirurgigruppens mandat at det IKKE skulle tenkes eller planlegges bygningsmessige investeringer, enn si noen form for nytt sykehus.
Dengang ei !
Selv etter at rapporten fra konsulentselskapet Ernst og Young, vedr. den dårlige bygningsmessige standard ble lagt frem, våget ikke Styret en gang nærme seg problemstillingen.
Styret ville for enhver pris ikke risikere en stopp i, eller forsinkelse av prosessen.
De mente seg "ikke kompetente" til å vurdere eller omgjøre prosessen og innstillingene, og gikk hodestups, med små endringer, for det som var foreslått.
Ikke en gang Ernst og Young rapporten om Hamar sykehus syntes de å være interessert i, vi vet ikke en gang om de fikk se den ? - eller ønsket å se den ? Uforståelig !
Her vil det jo utvilsomt ligge en liten bombe av nødvendige investeringer i (flere?) 100 mill kr klassen, når man først ved de eksisterende vedtak har knekket funksjonen ved den sterkeste, faglig så vel som bygningsmessig, og mest komplette enheten.
Så mye at man ville bli tvunget til å tenke alternativt, med planlegging av nytt sykehus, når først de bygningsmessig akseptable sykehusene har fått sine grunnskudd.

Det er jo ellers en påfallende refleksjon for meg å tenke tilbake på prosessen i Kirurgigruppen, der vi tross mandatets ordlyd, IKKE fikk anledning til å drøfte, ei heller beregne/kalkulere nærmere, HVERKEN på økonomiske forhold vedr. det vi kom diskuterte, - ELLER diskutere geografisk lokalisering, slik det uttrykkelig stod i MANDATET.
Det var prosjektleder selv som forlangte at prosessen skulle gå slik, angivelig etter påtrykk og beskjed fra SI Ledelse/Styre. Vi fikk imidlertid aldri noen formell forandring på Mandatet fra Styret, det ble bare sagt oss at slik skulle det være.
For meg er dette svært påfallende å se nå i ettertid, da vi spesielt nok også opplevde at Mandatets del B ble suspendert kort tid etter del A ble offentliggjort, og "KABALEN" ble lagt.
Alle med innsikt i helsevesenets funksjon, også de i Hedmark, vil se at nå er man i ferd med å lage et nytt nødløsningssykehus, basert på suboptimale løsninger (som jo SI Ledelse selv har vedgått), - i Oppland, slik man allerede har etablert det i Hedmark.
DET er jeg helt enig i !
DET må ikke få lov til å skje !
Helseministeren har et stort ansvar, i sitt neste foretaksmøte, også her !
Jeg kan i denne sammenheng heller ikke tro annet enn at også Tilsynsmyndigheten burde ha et ansvar for i det minste å vurdere det som nå er i ferd med å skje, all den stund faktisk Helseministeren allerede har funnet god nok grunn til å endre på vedtaket.
Er ikke da vedtaket så utilfredsstillende (-forsvarlig ?) at Tilsynsmyndigheten ALLEREDE burde ha sett dette ?

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 11, 2003 8:45 EM.

Leder GD 071103. Statsråden inviterer til sykehusomkamp. was the previous entry in this blog.

--STYRELEDER SI PETTER PAY GÅR AV !! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.