Sjekk lenken i overskriften.
Politikerne gjorde et siste forsøk på å få helseministeren til å stoppe
de store omleggingene ved sykehusene i Oppland og Hedmark.

I realiteten har de nå fått muligheten til en omkamp
om hele det omstridte sykehusvedtaket.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 11, 2003 8:31 EM.

--Her ser du nærmere hva og hvorfor Pay synes dette er et sørgelig vedtak was the previous entry in this blog.

Leder GD 071103. Statsråden inviterer til sykehusomkamp. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.