--Fødeavdelingen Gjøvik blir reddet i dag ! Gratulerer !

| No Comments

...John I Alvheim (FrP): Mitt spørsmål går til den ærede helseminister:

Med bakgrunn i helseforetakenes alvorlige økonomiske situasjon, har de ulike foretak den senere tid fremlagt en rekke forslag til rasjonalisering og omstrukturering av våre sykehus, hvor både faglighet og folkevett i mange tilfeller synes å være fraværende. Eksempler er forslaget i Helse Sør om kun å opprettholde to akuttmottak i fylkene Buskerud, Vestfolk og Telemark, samt forslaget fra Helse Øst om å legge ned fødeavdelingen ved Gjøvik, som har 900 fødsler i året. Å sende 900 gravide kvinner ut i trafikken i retning Lillehammer er et eksempel på det jeg vil kalle faglig useriøse forslag.

Helseministeren bør være den rette person til å fortelle våre foretaksledelser i regionene at en ikke fullt ut kan benytte markedsøkonomiske driftsprinsipper i ledelse og styring av sykehus, da sykehusbehandling dreier seg om levende mennesker, og da sykehusene ikke bare skal gi behandling, men også i høyeste grad gi omsorg og trygghet.

Vil helseministeren sørge for å roe ned denne omstruktureringsiveren som nå foregår i foretakene, inntil Stortinget har behandlet statsbudsjettet?


...Statsråd Dagfinn Høybråten: Jeg viser til det svaret jeg gav til representanten Bjarne Håkon Hanssen på et tilsvarende spørsmål, og vil igjen bekrefte at det er min oppfatning at de endelige budsjettvedtak i helseforetakene bør fattes etter at Stortinget har avklart rammene for sykehusene for 2004, og at jeg har gitt uttrykk for det overfor de regionale helseforetakenes styreledere.

La meg også si at det er min klare oppfatning at i en nødvendig omstilling, som jeg mener er viktig - det motsatte er verre - skal hensynet til pasientene være overordnet. Alvorlige syke skal skjermes, psykiatrien skal skjermes. Vi skal prioritere kreft, geriatri, habilitering og rehabilitering. Vi skal ha et forsvarlig akuttilbud. Vi skal ha et forsvarlig fødetilbud. Dette er overordnende retningslinjer for politikken, som jeg vil styre etter, og som jeg bl.a. vil legge til grunn når jeg senere i denne uken skal ha foretaksmøte i Helse Øst og behandle spørsmålet om fødetilbudet både for sykehus i innlandet og for Oslo-regionen. For å si det slik: Jeg har merket meg at det foreligger et forslag om å nedlegge en fødeavdeling på Gjøvik, en fødeavdeling som er velfungerende, og som har et antall fødsler som langt overstiger det minimumskrav som Stortinget har stilt opp. Jeg vil legge det enstemmige vedtak Stortinget har gjort om fødselsomsorgen, til grunn for min behandling av det spørsmålet.

John I Alvheim (FrP): Jeg takker statsråden for svaret.

Mange av de forslagene som har svevd i luften det siste halvåret, finner jeg veldig useriøse. De skaper utrygghet blant pasienter og pårørende, og kanskje det verste av alt, utrygghet innad i sykehusene i forhold til helsepersonell, leger og sykepleiere, som kan gi som resultat at lokalsykehus spesielt tappes for fagfolk. Reformen har tidligere vært omtalt som positiv, og jeg støtter det - jeg skal ikke si noe mer om det.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 6, 2003 9:42 FM.

--Leserbrev GD 281003: Mobilisering mot å svekke sykehuset som akuttsykehus... was the previous entry in this blog.

--Flere Spørsmål fra Skriftlig spørretime i Stortinget 051103. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.