--Flere Spørsmål fra Skriftlig spørretime i Stortinget 051103.

| No Comments

Torbjørn Andersen (FrP)(Kommunalkomiteen):
Jeg har følgende spørsmål til vår helseminister:
« I Arendal er det startet et folkeopprør mot nedbygging av sykehuset i byen. Harmen er enorm blant innbyggerne i hele Aust-Agder mot planene om blant annet å svekke akuttberedskapen. Man er også svært fortørnet over at hjertesenteret risikerer å bli plassert et annet sted enn ved Arendal sykehus. Nå frykter mange for sykehusets fremtid.
Vil statsråden garantere for at sykehustilbudet i Arendal ikke raseres, og at man får beholde en fullverdig akuttberedskap slik sykehuset har i dag? »

Haga, Åslaug (Sp)(Utenrikskomiteen)
« I revidert nasjonalbudsjett varslet Regjeringen at den ville komme tilbake i statsbudsjettet angående strukturendringene innen helseforetakene. De som hadde forventet at statsbudsjettet skulle invitere Stortinget til en bred debatt om aktuelle strukturendringer innen helseforetakene, ble skuffet.
På hvilken måte vil statsråden involvere Stortinget i spørsmålene om nedlegging av fødeavdelinger og akuttberedskap? »

Rune J Skjælaaen (Sp)(Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen)
« Styrene i helseforetakene foreslår endringer i sykehusstruktur og funksjonsfordeling som følge av krav om innsparing. Disse strukturendringene skaper mer sentraliserte sykehustilbud og befolkningen i distriktene opplever utrygghet over å miste sine tilbud.
Mener statsråden at tilstrekkelige faglige hensyn ligger til grunn for de forslag til omstrukturering av spesialisthelsetjenesten som nå foreligger? »

Odd Roger Enoksen (Sp)(Næringskomiteen)
Jeg vil gjerne få lov til å stille helseministeren følgende enkle spørsmål:
« Hvordan kan man forsvare at omorganisering fra fødeavdeling til jordmorstyrt fødestue skal være et bedre tilbud for de fødende enn fødetilbud med gynekologer tilstede? »

Ola D Gløtvold (Sp)(Sosialkomiteen)
Jeg vil stille helseministeren følgende spørsmål:
« Helseforetakene er i statsbudsjettet for 2004 pålagt ytterligere endringer og omstillinger i tjenestetilbudet. Nå kommer det meldinger om at helseforetak vil divisjonere og seksjonere virksomheten, bl.a. ved å samle ulike faglige spesialiteter. Dette vil rive opp gode, etablerte samhandlingskjeder og bl.a. svekke akuttberedskapen ved det som i dag er fullverdige akuttsykehus.
Hva vil statsråden gjøre for å forhindre dette? »

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)(Kommunalkomiteen)Eg skal få stilla følgjande spørsmål til helseministeren:
« Helse Stavanger er eitt av mange døme på stillingskutt i 2004. Direktøren i Helse Stavanger må fjerna 200 stillingar. Han seier til Stavanger Aftenblad at enda raskare utskrivingspraksis må vurderast.
Meiner statsråden at kommunehelsetenesta i ulike fylke i dag har kompetanse og ressursar til å overta pasientgrupper sjukehusa ikkje har midlar til å ta seg av, eller vil han føreta seg noko for å sikra større helsefagleg tryggleik for pasientar, pårørande og tilsette i kommunehelsetenesta? »

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 6, 2003 10:06 FM.

--Fødeavdelingen Gjøvik blir reddet i dag ! Gratulerer ! was the previous entry in this blog.

--Se diskusjonen i Muntlig spørretime Stortinget 221003. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.