--Ennå intet konkret fra Ledermøtet. Kun avisskriverier.

| No Comments

Oppslag Gudbrandsdølen Dagningen 131103 : Almlid vil gjøre alle til lags..

Oppland Arbeiderblad 131103 : Byttehandel skal roe sykehusene.
Lillehammer får ditt, Gjøvik datt. Begge må gi og ta er den nye fordelingsmodellen for Sykehuset Innlandet. Hedmark derimot, har ledelsen lagt en beskyttende hånd over.

GD131103 Leder: Exit Pay - og hva så ?

GD131103 Styrelederen gikk av i går : Peter Pay trekker seg som styreleder i Sykehuset Innlandet med øyeblikkelig virkning, fordi han mener sykehusreformen er på feil kurs.

Oppland Arbeiderblad 131103 : Peter Pay trakk seg med øyeblikkelig virkning. Helseministerens vedtak om å opprettholde føden i Gjøvik var ikke faglig begrunnet. Det var en ren politisk beslutning, sier Peter Pay. Han trakk seg i går som styreleder i Sykehuset Innlandet med øyeblikkelig virkning.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 14, 2003 11:43 FM.

--Ledermøte i Sykehuset Innlandet 11-12/11 03 was the previous entry in this blog.

-- Linken her er inaktiv etter 15 år.Oppland Arbeiderblad141103 : Mer dramatisk enn å "fjerne føden" ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.