Endrede opptaksområder i Helse Øst.

| No Comments

Fra Helse Øst nettsider 271103.
Merk!!
"...Aker og Østfold skal prioriteres.
Styret har prioritert investeringsprosjektene ved Sykehuset Østfold HF og Aker universitetssykehus HF. Aker universitetssykehus HF får dermed kapasitet til å ta et befolkningsansvar for innbyggerne i Folloområdet..."

Det blir ikke noe nytt Follosykehus !

"...Sykehuskartet justeres for å gi økt trygghet og forutsigbarhet
Fra 1. april blir det endringer i opptaksområdene til helseforetakene i Helse Øst. – Vi definerer på nytt hvem som skal sokne til hvilke sykehus. Opptaksområder legger grunnlaget for optimalt samarbeid mellom de ulike helsetjenestenivåene til pasientens beste, samtidig som det gir god samordning mellom psykiatri og somatikk. Poenget er å skape trygghet og forutsigbarhet, både for pasienten, primærhelsetjenesten og for helseforetakene. Det sier styreleder i Helse Øst RHF, Siri Hatlen. Hun presiserer at vedtaket om nye opptaksområder ikke endrer retten til Fritt Sykehusvalg..."

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 28, 2003 11:09 FM.

Må kutte i antall stillinger. Oppland Arbeiderblad 271103. was the previous entry in this blog.

Ny Styreleder i Sykehuset Innlandet fra 1/1 04 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.