Arendal hjertesenter. Agderposten 271103.

| No Comments

Agderposten 271103 Arendal hjertesenter
Er dette det som skal til for at Arendal sykehus skal roe seg ned ? - eller vil de fortsatt stå hardt på for status som fullverdig akuttsykehus, slik helseministeren lovet dem etter det svære fakkeltoget 13/11 ?
"...Agderposten 271103
Sykehuset i Arendal får hjertesenteret
ARENDAL: Sykehusledelseen fjerner nå all tvil: Det nye hjertesenteret som skal etableres i Helse Sør, vil bli etablert i Arendal.
På fagspråket heter tilbudet "invasivt hjertesenter". Allerede i mars i år ble det bestemt at dette senteret skal plasseres i Arendal, men da sykehusledelsen startet opp sitt strategiarbeid for å gjennomgå alle sider ved driften innenfor Sørlandet sykehus, ble det også åpnet for en revurdering av hvor hjertesenteret skal plasseres..."

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 27, 2003 11:33 EM.

Pressemelding 26.11 2003 Fra Sykehuset Innlandet was the previous entry in this blog.

Må kutte i antall stillinger. Oppland Arbeiderblad 271103. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.