Styremøte Sykehuset Innlandet 261103

| No Comments

Styremøte Sykehuset Innlandet 261103
Saksliste og dokumenter til styremøte i Sykehuset Innlandet HF 26.11.03.
Legg spesielt merke til hva som unntas offentlighet:
114-2003 Plan for implementering av ny organisering av somatiske helsetjenester. Orienteringssak (vedlegg unntatt offentlighet, offentlighetslovens § 5, 1. ledd)
115-2003 Internt notat: Foreløpig utkast til langtidsbudsjett for perioden 2004 - 2006. Drifts- og investeringsbudsjett (unntatt offentlighet, offentlighetsloven § 5, 1. ledd. Ettersendes)

Slik lyder Off. loven §5, 1. ledd:
§ 5: Unntak for interne dokumenter:
Dokument som et forvaltningsorgan har utarbeidet for sin interne saksforberedelse kan unntas fra offentlighet.
Det samme gjelder dokument for et organs interne saksforberedelse som er utarbeidet
a. av et underordnet organ

b. av særlige rådgivere eller sakkyndige
c. av et departement til bruk i et annet departement.
Unntaket omfatter også dokument som gjelder innhenting av slikt dokument. Det omfatter ikke dokument innhentet som ledd i den alminnelige høringsbehandling av lover, forskrifter eller lignende generelle saker.
Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke saksframlegg med vedlegg som blir gitt til et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ.

Og fra Veiledningen til Off. loven fremgår følgende:
5.2 Offentlighetsloven § 5 første ledd – organinterne
dokumenter
5.2.1 Innledning
Offentlighetsloven § 5 første ledd gir adgang til å nekte innsyn i
dokumenter som et forvaltningsorgan har utarbeidet til sin egen
interne saksforberedelse. Unntaket fører til at forslag, utkast,
betenkninger, notater og andre arbeidsdokumenter som tjenestemenn
i organet selv har utarbeidet, i stor grad kan unntas fra
offentlighet.
Formålet med bestemmelsen er som nevnt å gi organet en viss
mulighet til å diskutere saker uformelt og i fortrolighet før det
treffes beslutning.
Følgende vilkår må være oppfylt for å nekte innsyn etter bestemmelsen:
1) Dokumentet må være utarbeidet av organet selv.
2) Dokumentet må være utarbeidet til organets saksforberedelse.
3) Dokumentet må ikke være sendt ut av organet.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 24, 2003 11:16 EM.

--Underskriftsaksjon i Gudbrandsdalen was the previous entry in this blog.

-- Kreativ fremtidsrettet vri på kirurgutdannelsen ved Sykehuset Østfold HF is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.