-- Om Hamar sykehus - foran styremøtet i dag. Bedre enn sitt rykte ?

| No Comments

GD 261103 Om Hamar sykehus - foran styremøtet i dag
"...Hamar-sykehuset - bedre enn sitt rykte?
Noen mener at sykehuset på Hamar er modent for riving. Men i stedet satses det nå tungt for å gjøre sykehuset til hovedsenter for kirurgiske spesialiteter.
...HAMAR: Sykehuset i Hamar har vært et brennbart tema på tidligere styremøter i Sykehuset Innlandet. Det blir det også i dag når styret skal behandle organiseringen av sykehusdriften i innlandet nok en gang. Sykehuset i Hamar er det bygningsmessig dårligste av de fire Mjøs-sykehusene. Styret vil være sikre på at det er riktig med en sterk satsing på kirurgiske spesialiteter akkurat der. De vil foriskre seg om at de ikke pådrar seg uforutsette utgifter..."

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 26, 2003 10:15 FM.

-- Almlid fastholder at Ortopedisk avdeling Gjøvik flyttes til Lillehammer. was the previous entry in this blog.

Gudbrandsdølen Dagningen 261103 Førsteside is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.