-- Almlid fastholder at Ortopedisk avdeling Gjøvik flyttes til Lillehammer.

| No Comments

Almlid fastholder at Ortopedisk avdeling Gjøvik flyttes til Lillehammer
Oppland Arbeiderblad 251103.
"...Fastholder flytting.
Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, Torbjørn Almlid, opprettholder at ortopedisk avdeling ved sykehuset i Gjøvik skal flyttes til Lillehammer...
...Allerede 12. november ble det klart at Almlid vil gjøre Lillehammer til hovedsete for ortopedi, inkludert senter for akutte innleggelser. Gjøvik blir det samme for gastroenterologisk kirurgi (bryst/mage). I tillegg ønsker Almlid å lage minienheter med det fagområdet som flyttes på hvert av de respektive sykehusene. Det innebærer en minienhet for gastroenterologisk kirurgi i Lillehammer og tilsvarende med ortopedi i Gjøvik. På hver av enhetene skal det være spesialister på vakt. Hvor store disse enhetene skal være, er det ikke sagt noe om så langt..."

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 25, 2003 4:14 EM.

-- Kreativ fremtidsrettet vri på kirurgutdannelsen ved Sykehuset Østfold HF was the previous entry in this blog.

-- Om Hamar sykehus - foran styremøtet i dag. Bedre enn sitt rykte ? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.