November 2003 Archives

Fra Helse Øst nettsider 271103.
Merk!!
"...Aker og Østfold skal prioriteres.
Styret har prioritert investeringsprosjektene ved Sykehuset Østfold HF og Aker universitetssykehus HF. Aker universitetssykehus HF får dermed kapasitet til å ta et befolkningsansvar for innbyggerne i Folloområdet..."

Det blir ikke noe nytt Follosykehus !

"...Sykehuskartet justeres for å gi økt trygghet og forutsigbarhet
Fra 1. april blir det endringer i opptaksområdene til helseforetakene i Helse Øst. – Vi definerer på nytt hvem som skal sokne til hvilke sykehus. Opptaksområder legger grunnlaget for optimalt samarbeid mellom de ulike helsetjenestenivåene til pasientens beste, samtidig som det gir god samordning mellom psykiatri og somatikk. Poenget er å skape trygghet og forutsigbarhet, både for pasienten, primærhelsetjenesten og for helseforetakene. Det sier styreleder i Helse Øst RHF, Siri Hatlen. Hun presiserer at vedtaket om nye opptaksområder ikke endrer retten til Fritt Sykehusvalg..."

Oppland Arbeiderblad 271103
"...Må kutte i antall stillinger
– Et drastisk kutt i lønnskostnadene er det viktigste grepet vi kan gjøre for å få orden på økonomien, mener styremedlem i Sykehuset Innlandet, Bjarne Gravdahl. Han mener dagens styrevedtak om den nye sykehusorganiseringen er et av flere helt nødvendige tiltak..."

Agderposten 271103 Arendal hjertesenter
Er dette det som skal til for at Arendal sykehus skal roe seg ned ? - eller vil de fortsatt stå hardt på for status som fullverdig akuttsykehus, slik helseministeren lovet dem etter det svære fakkeltoget 13/11 ?
"...Agderposten 271103
Sykehuset i Arendal får hjertesenteret
ARENDAL: Sykehusledelseen fjerner nå all tvil: Det nye hjertesenteret som skal etableres i Helse Sør, vil bli etablert i Arendal.
På fagspråket heter tilbudet "invasivt hjertesenter". Allerede i mars i år ble det bestemt at dette senteret skal plasseres i Arendal, men da sykehusledelsen startet opp sitt strategiarbeid for å gjennomgå alle sider ved driften innenfor Sørlandet sykehus, ble det også åpnet for en revurdering av hvor hjertesenteret skal plasseres..."

"...Pressemelding 26.11 2003 Fra Sykehuset Innlandet
Store økonomiske utfordringer.
Styret i Sykehuset Innlandet (SI) hadde onsdag en foreløpig drøfting av sykehusets langtidsbudsjett for 2004-2006. Budsjettet behandles i styremøte 19. desember.
- Sykehuset står ovenfor formidable utfordringer, sier fungerende styreleder Tore Robertsen.
Hvis det skal oppnås budsjettbalanse i 2004 vil det være nødvendig med effektiviseringstiltak for omkring 230 millioner kroner. Dette vil kreve svært omfattende tilpassinger, både en betydelig nedbemanning og redusert aktivitet..."

Hovedpunktene vedr. organisering av somatiske helsetjenester:
"---All akutt gastrokirurgi i Oppland samles på Gjøvik.
Forskjellen mellom tidligere forslag og det nye forslaget er at det muliggjør elektiv gastrokirurgi på Lillehammer.

Akutt ortopedi samles på Lillehammer.
Elektiv ortopedi med spesialist i vakt beholdes på Gjøvik.

Vaktordninger på spesialistnivå innen kirurgi vil i modellen ikke bli færre ved noen lokalisasjon enn i dag, men operativ virksomhet blir mer jevnstor, og mulighetene for å opprettholde en adekvat anestesi/intensiv avdeling på Lillehammer imøtekommes i modellen.---"

Hovedpunktene vedr. organisering av somatiske helsetjenester:
"---All akutt gastrokirurgi i Oppland samles på Gjøvik.
Forskjellen mellom tidligere forslag og det nye forslaget er at det muliggjør elektiv gastrokirurgi på Lillehammer.

Akutt ortopedi samles på Lillehammer.
Elektiv ortopedi med spesialist i vakt beholdes på Gjøvik.

Vaktordninger på spesialistnivå innen kirurgi vil i modellen ikke bli færre ved noen lokalisasjon enn i dag, men operativ virksomhet blir mer jevnstor, og mulighetene for å opprettholde en adekvat anestesi/intensiv avdeling på Lillehammer imøtekommes i modellen.---"

GD 261103 Om Hamar sykehus - foran styremøtet i dag
"...Hamar-sykehuset - bedre enn sitt rykte?
Noen mener at sykehuset på Hamar er modent for riving. Men i stedet satses det nå tungt for å gjøre sykehuset til hovedsenter for kirurgiske spesialiteter.
...HAMAR: Sykehuset i Hamar har vært et brennbart tema på tidligere styremøter i Sykehuset Innlandet. Det blir det også i dag når styret skal behandle organiseringen av sykehusdriften i innlandet nok en gang. Sykehuset i Hamar er det bygningsmessig dårligste av de fire Mjøs-sykehusene. Styret vil være sikre på at det er riktig med en sterk satsing på kirurgiske spesialiteter akkurat der. De vil foriskre seg om at de ikke pådrar seg uforutsette utgifter..."

Almlid fastholder at Ortopedisk avdeling Gjøvik flyttes til Lillehammer
Oppland Arbeiderblad 251103.
"...Fastholder flytting.
Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, Torbjørn Almlid, opprettholder at ortopedisk avdeling ved sykehuset i Gjøvik skal flyttes til Lillehammer...
...Allerede 12. november ble det klart at Almlid vil gjøre Lillehammer til hovedsete for ortopedi, inkludert senter for akutte innleggelser. Gjøvik blir det samme for gastroenterologisk kirurgi (bryst/mage). I tillegg ønsker Almlid å lage minienheter med det fagområdet som flyttes på hvert av de respektive sykehusene. Det innebærer en minienhet for gastroenterologisk kirurgi i Lillehammer og tilsvarende med ortopedi i Gjøvik. På hver av enhetene skal det være spesialister på vakt. Hvor store disse enhetene skal være, er det ikke sagt noe om så langt..."

Styremøte Sykehuset Innlandet 261103
Saksliste og dokumenter til styremøte i Sykehuset Innlandet HF 26.11.03.
Legg spesielt merke til hva som unntas offentlighet:
114-2003 Plan for implementering av ny organisering av somatiske helsetjenester. Orienteringssak (vedlegg unntatt offentlighet, offentlighetslovens § 5, 1. ledd)
115-2003 Internt notat: Foreløpig utkast til langtidsbudsjett for perioden 2004 - 2006. Drifts- og investeringsbudsjett (unntatt offentlighet, offentlighetsloven § 5, 1. ledd. Ettersendes)

Slik lyder Off. loven §5, 1. ledd:
§ 5: Unntak for interne dokumenter:
Dokument som et forvaltningsorgan har utarbeidet for sin interne saksforberedelse kan unntas fra offentlighet.
Det samme gjelder dokument for et organs interne saksforberedelse som er utarbeidet
a. av et underordnet organ

b. av særlige rådgivere eller sakkyndige
c. av et departement til bruk i et annet departement.
Unntaket omfatter også dokument som gjelder innhenting av slikt dokument. Det omfatter ikke dokument innhentet som ledd i den alminnelige høringsbehandling av lover, forskrifter eller lignende generelle saker.
Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke saksframlegg med vedlegg som blir gitt til et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ.

Og fra Veiledningen til Off. loven fremgår følgende:
5.2 Offentlighetsloven § 5 første ledd – organinterne
dokumenter
5.2.1 Innledning
Offentlighetsloven § 5 første ledd gir adgang til å nekte innsyn i
dokumenter som et forvaltningsorgan har utarbeidet til sin egen
interne saksforberedelse. Unntaket fører til at forslag, utkast,
betenkninger, notater og andre arbeidsdokumenter som tjenestemenn
i organet selv har utarbeidet, i stor grad kan unntas fra
offentlighet.
Formålet med bestemmelsen er som nevnt å gi organet en viss
mulighet til å diskutere saker uformelt og i fortrolighet før det
treffes beslutning.
Følgende vilkår må være oppfylt for å nekte innsyn etter bestemmelsen:
1) Dokumentet må være utarbeidet av organet selv.
2) Dokumentet må være utarbeidet til organets saksforberedelse.
3) Dokumentet må ikke være sendt ut av organet.

Sjekk Lenken i Overskriften.
Utgått fra en hovedkomite i Lesja-Dovre er det gjennomført en underskriftsaksjon "Mot utarming av akuttsykehuset på Lillehammer og lengre transportstrekning for akutt syke pasienter". 8349 underskrifter.
De har vært i møte både med Almlid og Co, og med Helseministerens kontor representert med Pål Magne Roland.

Nå går det opp for Gjøvik hva som holder på å skje:
..Mer dramatisk enn å fjerne føden!
Flyttingen av ortopedisk avdeling fra Gjøvik til Lillehammer innebærer at de aller fleste som bryter av en arm eller et bein må til Lillehammer. I rene tall dreier det seg om flere tusen pasienter i året. Legene ved avdelingen er bekymret over det de kaller en ad hoc-avgjørelse...
Nå drar nok den mektige Hagebakken påny til Ministeren med sine ærend. Kanskje han ber om å få flyttet Føden tilbake til Lillehammer !
Det gikk nok litt sent opp for Gjøvik hva som kunne komme til å skje, når man så grundig og effektivt "ødela" grunnlaget for det opprinnelige vedtaket.

Oppslag Gudbrandsdølen Dagningen 131103 : Almlid vil gjøre alle til lags..

Oppland Arbeiderblad 131103 : Byttehandel skal roe sykehusene.
Lillehammer får ditt, Gjøvik datt. Begge må gi og ta er den nye fordelingsmodellen for Sykehuset Innlandet. Hedmark derimot, har ledelsen lagt en beskyttende hånd over.

GD131103 Leder: Exit Pay - og hva så ?

GD131103 Styrelederen gikk av i går : Peter Pay trekker seg som styreleder i Sykehuset Innlandet med øyeblikkelig virkning, fordi han mener sykehusreformen er på feil kurs.

Oppland Arbeiderblad 131103 : Peter Pay trakk seg med øyeblikkelig virkning. Helseministerens vedtak om å opprettholde føden i Gjøvik var ikke faglig begrunnet. Det var en ren politisk beslutning, sier Peter Pay. Han trakk seg i går som styreleder i Sykehuset Innlandet med øyeblikkelig virkning.

Linken er gått ut etter 16 år.
Nå er det kommet pressemelding på Helse Øst's websider om dette.

Kl 1745 i dag mottar jeg 2 telefoner som hver for seg forteller at det går rykter på at Styreleder i Sykehuset Innlandet, Petter Pay, har trukket seg med øyeblikkelig virkning.
Det vites ikke i skrivende stund noe om begrunnelsen for dette, - ei heller om det har noe med beslutninger som evt er tatt på Ledermøtet i SI som har funnet sted i Hafjell i dag.
Dette sier sannsynligvis noe om arbeids- og samarbeidsforholdene mellom Styret/Styreleder og Administrasjonen i Sykehuset Innlandet.
Jeg vil tro Pay har vært under et voldsomt press de siste ukene.
Så sier det sikkert også noe om hans skuffelse over at Helseministeren omgjorde Styrets vedtak om plassering av Kvinneklinikk/Fødeavdeling til Lillehammer.
Det er bare å beklage at han ikke har maktet å stå i mot, og brukt sin posisjon slik en styreleder skal bruke den, - til å få prosessen i SI inn på et riktig spor.
Hans avgang sier nok også noe om de tunge krefter flere av oss aner i bakgrunnen i prosessen rundt Sykehuset Innlandet.

--Statsråden inviterer til sykehusomkamp.
Leder GD 071103

GD071103%20s%2013%20pay%20s+©rgelig[1].jpg
Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from November 2003 listed from newest to oldest.

Oktober 2003 is the previous archive.

Desember 2003 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.