Sykehusstruktur/oppgavefordeling - forsvarlig organisering?
22/10 03 Symposium om hyperaktuelt emne
ved Legeforeningens Kirurgi-Høstmøte

| No Comments

Norsk kirurgisk forening avholdt nå i kveld 22/10 03 kl 1630-1830 symposium om dette hyperaktuelle emnet under det årlige Høstmøtet i Oslo.
Undertittel:
Sykehusene blir omorganisert og oppgaver stykket opp og fordelt. Sykehus blir delamputert og leger blir bedt om å fylle hullene innenfor områder hvor de i utgangspunktet ikke har kompetanse.
Hva er god organisering og hvor går grensene for forsvarlig organisering ?
Er det foretakene eller legene som får ansvaret hvis noe går galt ? I hvilken grad kan spesialister pålegges arbeidsoppgaver som ligger utenfor egen spesialitet ?
Innledere var : Anne Berit Gunbjørgrud, seniorrådgiver i Helsetilsynet.
Olav Helge Førde, Styreleder i Helse Nord.
Torgeir Løvvig, leder, Spesialitetskomiteen i generell kirurgi (og Rådgiver i Helsedirektoratets Helseavdeling).
Det fremkom interessante opplysninger.
Gunbjørgrud forteller oss at Helsetilsynet ved Fylkeslegene har tilsyn med de forskjellige helseforetakene som før.
En av fylkeslegene er utpekt til å ha hovedtilsynet i tilfeller med med fylkesoverskridende helseforetak. Hilsynsmyndigheten har plikt til på egen hånd å si klart fra når noe er åpenbart "uforsvarlig" (Brev fra Helsetilsynet til Fylkeslegene av 11/6 03).
Helsetilsynet må til enhver tid reagere på planer som er i ferd med å bli vedtatt når de
a)vil medføre et tilbud som er åpenbart uforsvarlig, eller
b)"blokkerer" for organisatoriske løsninger som sikrer et forsvarlig tjenestetilbud.
Statsråden (Helseministeren) er sel v Foretaksmøte, og kan selvstendig omgjøre vedtak. Han har kontakt med Helseavdelingen i Helsedepartementet for å få utredet sakene.
Foretaksmøte har allerede omgjort vedtak gjort i Helse Nord.
Man har en egen "Eieravdeling" i Helsedep. som har oppsynet med både RHF og HF nivåene.
En viktig plikt for helseforetakene er "sørge for.." plikten, dvs at RHF har ansvar for å tilby forsvarlige spesialisthelsetjenester innen helseforetakene.

Løvvig beskriver bekymringene ved at spesialiteten Generell kirurgi ser ut til å få vanskeligere betingelser i fremtiden.
Dette er en spesielt viktig virksomhet å opprettholde for å beavare mest mulig av en struktur det har tatt generasjoner å bygge frem, og som befolkningen ønsker, - og som det i tillegg ikke finnes noen god dokumentasjon på fungerer uforsvarlig for befolkningen.

Førde beskrev en særdeles turbulent prosess i Helse Nord, i all dens elendighet.
Der det spesielt gikk ut over akuttberedskapen i Hålogalandsykehusene.
Han anklaget legene for ikke å stå skikkelig oppreist når det begynte å blåse sterkt !

Det ble fra salen stilt spørsmål ved hva man skulle gjøre som ansvarlig fagperson hvis man så at vedtakene førte til uheldige, nær uforsvarlige, virkninger.
Fra Gunbjørgrud ble det anbefalt å gå tjenestevei først, men man har en klar plikt til å gå videre hvis man mener det er uforsvarlighet på gang, og innspill ikke har virkning tjenestevei. Det finnes en egen "Angiver §" i §17 (Helsepersonelloven?), der helsepersonell har PLIKT til å gi HF beskjed om uforsvarlighet, men altså gå tjenestevei først.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.7

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 22, 2003 7:33 EM.

Overlege Bernersen, Anestesiavdelingen SI L. GD 300903. was the previous entry in this blog.

--GD251003 Helsedirektøren må gripe inn ! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.