--Skal forskjeller i kvalitet på eksisterende bygningsmasse mellom sykehus ha betydning for lokalisering ?

| No Comments

I diskusjonen omkring oppgave- og funksjonsfordeling i Sykehuset Innlandet hører vi lite om hvordan standarden på de forskjellige sykehus` eksisterende bygningsmasse er.
Vi hører absolutte krav om at det IKKE skal bygges nytt sykehus, hverken nytt komplett sykehus, eller mindre spesialisert sykehus.
Allikevel dukker tanker om dette stadig opp i de faglige diskusjoner, oftest fremført av representanter for SI Hamar.
Jeg tror dette henger sammen med at Hamar har den klart dårligste bygningsmasse av alle de 4 Mjøssykehusene. Dette har også kommet frem i en egen konsulentrapport.
Allikevel har man tydeligvis ingen tanker om at dette naturlig bør begrense Hamars muligheter til å ta på seg ytterligere oppgaver innen somatiske sykehustjenester på Innlandet.
Hvis man da ikke ser for seg nødvendige bygningsmessige investeringer på Hamar.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 15, 2003 3:17 EM.

--Om bindinger Mage-Tarm kirurgi til andre fag... was the previous entry in this blog.

Nasjonalt Helsebudsjett 2004. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.