--Sjekk her, de første sidene

| No Comments

Den 14/9 startet denne "saken", med lekkasjer fra et såkalt direktørmøte på Hamar, der de første tankene omkring lokaliseringsprosessen ble luftet.
15/9 fikk vi underlige telefoner fra Gjøvik om behov for sengetall og operasjonsstuer for å dekke gastrokirurgien i vårt område.
Vi visste intet ! Vår direktør hadde korrekt nok forholdt seg til taushetsplikten om det som ble sagt i møtet.
Jeg satte straks i gang arbeide med denne siten, her måtte alt på bordet !
Fra 6/10 gikk weben over i BLOGG format på en vanlig site,
- og fra 14/10 over i mer profesjonelt bloggformat via dette utmerkede og funksjonelle publiseringsprogrammet Movable Type.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 15, 2003 12:39 EM.

--Oppslag i Oppland arbeiderblad 151003 was the previous entry in this blog.

--Om bindinger Mage-Tarm kirurgi til andre fag... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.