--SI Gjøvik-naboene protesterer mot helikopterstøy!!

| No Comments

Jeg hører på nyhetene nå kl 13 at naboene til SI Gjøvik protesterer på den støy som vil oppstå ved anleggelse av den nye helikopterlandingsplassen.
Det forundrer ikke, her vil det bli bråk, bokstavelig talt.
Ikke ser det ut til at de får medhold heller ved sine anker. Ordføreren i Gjøvik uttaler at "de må tåle støy for en så samfunnsviktig sak" !
Saken er jo i sin enkelhet den at helikopterlandingsplassen kunne og burde være helt unødvendig å anlegge.
Den ligger fiks ferdig og velfungerende gjennom mange år, tett opp til SI LIllehammer, med alle sine åpenbare muligheter til å bli det sentrale komplette akuttsykehuset i fylket.
Vi hørte tidligere i august i år også om denne saken, og forundret oss endel over at Gjøvik kunne starte byggingen av en helikopterlandingsplass nær sykehuset, FØR de viktige vedtakene m h t oppgave- og funksjonsfordeling var gjort.
Var det et taktisk fremstøt? - eller visste de på Gjøvik noe om utfallet som vi andre ikke visste?
Det dreier seg jo om en ikke ubetydelig investering, i millionklassen, vil jeg tro.
Og ganske så unødvendig kunne den jo blitt, avhengig av hvordan funksjonene ble fordelt.
Nå vet vi (det foreløpige?) resultatet !
Gjøvik blir det store akuttsykehuset i Oppland, på bekostning av Lillehammer, det største og hittil klart mest komplette sykehuset i HELE Innlandet.
Da må de ha helikopterlandingsplass, koste hva det koste vil av både dyrebare kroner, nattesøvn og helse.
Styret, Ordføreren og Fylkesmannen har talt !
Hvordan er det forresten med helikopterlandingsplass på Hamar ?
JEG har ikke sett noen i nærheten av sykehuset ? - det må vel bygges her også...
Men hvor ? - og millionene ruller videre...

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 17, 2003 1:34 EM.

--Helse øst forandret ikke på vedtaket om Fødeavdelingene, som ventet... was the previous entry in this blog.

--GD 171003 Helse Øst styremøte 161003 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.