--Personalet må informeres...

| No Comments

081003 kl 1930
Torleiv hadde en fin inforunde med personalet på 8 planet (urologi og gastro) idag kl 0930.
Han gjør virkelig en fin jobb for oss, men det tar nok på å stå oppe slik han nå gjør.
Vi andre blir slitne vi også.
Mye frustrasjon blant de ansatte. Hvor er politikerene spørres det, med rette.
Svært vanskelig å motivere de ansatte for videre innsats hvis det ikke kommer noe mer konkret på bordet, det må komme raskt !
Det snakkes om å finne nisjer og satsningsområder som kan berettige til å beholde noen flere av personalet i stimulerende interessante jobber.
Dette må meget fort på bordet, og få rask aksept i sentrale organer for å ha noen virkning.
Det kan kanskje også bli mulig da å bygge opp litt rundt den påkrevde døgnvaktfunksjonen for
mage-tarm kirurgi mot kvinneklinikken ?
Så snakkes det om stillingsbank for overtallige !!
og omplasseringer innen sykehuset, dvs da til andre funksjoner og avdelinger innen sykehuset, evt. omplasseringer innen avdelinger evt. på et av de andre sykehusene = dagpendling.
Personalavdelingene sies å arbeide hardt med et opplegg.
Nå må de ut på banen med en gang ! - for om mulig å begrense utilsiktede
bivirkninger av vedtaket.
Eller kan det tenkes at det anses som ønskelig at vi faller (litt ?) sammen.
At landskapet blir noe enklere og mer oversiktlig og håndterlig da ?

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 14, 2003 4:59 EM.

--Allmøte på sykehuset... was the previous entry in this blog.

--Lojalitetens vesen... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.