--Omkamp som begrep...

| No Comments

111003 kl 0931
Omkamp som begrep.
Det er ingen "kamp", det blir for tendensiøst og stigmatiserende for deltakerne.
Det dreier seg om noe så alminnelig som formell ankemulighet.
Muligheten til å gå videre til en høyere instans.
I forvaltningssikkerhetens navn.
Dette dreier seg ikke om private verdier, men om samfunnets midler og institusjoner.
Det må finnes en lovlig og åpen ankemulighet innenfor offentlige organer, hvis man mener,
eller har mistanke til
- at et vedtak kan være fattet på feilaktige premisser
- at en saksgang/prosess ikke har vært korrekt gjennomført
- at det kan være inhabilitetsproblemer
Dette må være mulig uten å risikere represalier, eller å oppfattes som "whistle blower".
I et rent privat foretak er det vel generalforsamlingen som fungerer slik,
- i et helseforetak er vel generalforsamlingen Helseministeren i Foretaksmøte ?
Hva med Sivilombudsmannen ? Riksrevisjonen ?
Dette dreier seg om offentlig forvaltning, med en arbeidsform kalt Helseforetak.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 14, 2003 5:01 EM.

--Lojalitetens vesen... was the previous entry in this blog.

--Hva skjedde ? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.