--Om bindinger Mage-Tarm kirurgi til andre fag...

| No Comments

Gastrokirurgi/Gyn/Føde/Barn? Sterk binding!!
Jeg har i Kirurgigruppen gått sterkt inn for at det foreligger en sterk binding mellom mage-tarm kirurgisk og gynekologisk sengeavdeling. Organiseringen i Hedmark der funksjonene er plassert med sengeavdeling på hvert sitt sykehus, med kun tilstedeværelse av bløtkirurg til poliklinikk på dagtid hverdager til kl 20, må anses som ren nødløsning. Jeg lykkes ikke å få dette inn i gruppens anbefaling, måtte nøye meg med å få det inn som dissenspunkt i premissene.
Mitt synspunkt har vært helt sammenfallende med gynekologenes synspunkt.
Det ville være uheldig dersom begge de gynekologiske sengeavdelingene i Innlandet var uten samlokalisering med gastrokirurgisk sengeavdeling.
Det foreligger også en tilsvarende sterk binding mellom barneavdeling og mave-tarmkirurgisk sengeavdeling, for optimal oppfølging og behandling av barn med akutte buksykdommer. Dette er også sammenfallende med barnelegenes synspunkt.

Gastrokirurgi/Dialyse? Sterk binding!!
De alvorligst syke kirurgisk pasienter med flerorgansvikt, og behov for dialyse, kommer i stor grad fra det mage-tarm kirurgiske pasientklientell. I tillegg gjelder dette pasienter med alvorlige blodforgiftningstilstander, pasienter med sykdommer og operasjoner på hovedpulsåren (aorta kirurgi, dvs karkirurgi), samt pasienter med større skader.
Å organisere behandlingen av disse pasientgrupper på sykehus uten nyremedisinsk seksjon/dialyseavdeling, både i Hedmark og Oppland, er uklokt og unødvendig.
I Hedmark ligger nyremedisinsk seksjon på Elverum, all bløtkirurgi på Hamar.
I Oppland har vi muligheten til å bibeholde samlokalisering av mage-tarmkirurgi og nyremedisinsk seksjon.

Gastrokirurgi/Patologi? Sterk binding!!
Patologene kan bl.a. gi kirurger og gynekologer svar på hvilke typer kreftsvulster man har med å gjøre når det er tatt en vevsprøve under selve operasjonen.
Dette kan være av avgjørende viktighet under spesielle typer kreftoperasjoner, både innen mage-tarm kirurgi, urinveiskirurgi, og kvinnesykdommer.
Vevet fryses da ned direkte etter prøvetakingen, og det gjøres en hurtigundersøkelse av dette, såkalt frysesnittundersøkelse.
Sveret kan gi oss veiledning på korrekt type operasjon, der og da, helt avgjørende for pasienten. Både i forhold til om operasjonen kan gjennomføres som planlagt, eller om den f.eks. må utvides for at alt svulstvev skal kunne fjernes.
Noen ganger kan svaret fortelle oss at operasjon ikke er tilrådelig i det hele tatt.
SI Lillehammer ere det eneste sykehuset på Innlandet med egen Patologisk anatomisk avdeling.

Gastrokirurgi/Stråleterapienhet? Ingen binding!!
Kst. direktør Stokstad ved SI Gjøvik har uttalt i et intervju med Oppland Arbeiderblad 170903:
" Den fungerende direktøren er likevel enig i at stråleterapienheten ved Gjøvik sykehus er av avgjørende betydning for gastro-kirurgien."
Dette medfører ikke riktighet. Det er kort sagt fullstendig feil !
Stråleterapi er en viktig behandling for mange spesialiteter, både kirurgi, indremedisin, gynekologi, ØreNeseHals mm.
Det finnes ingen som helst spesiell binding til Mage Tarm kirurgi utover at også vi trenger dette for våre pasienter i noen tilfeller. Da vanligvis som et ledd i lindrende behandling, evt som forbehandling før forsøk på radikal kirurgi.
Denne siste typen behandling, kirurgi ved avanserte svulster som trenger forbehandling med stråleterapi, er sentralisert til Radiumshospitalet.
Vi har ingen måte behov for å ha denne tjenesten på huset. Dette dreier seg om en planlagt elektiv virksomhet, der konsultasjoner og planlegging før behandling greit kan foregå poliklinisk, eller ved korrespondanse pr telefon eller over datanettet.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 15, 2003 3:09 EM.

--Sjekk her, de første sidene was the previous entry in this blog.

--Skal forskjeller i kvalitet på eksisterende bygningsmasse mellom sykehus ha betydning for lokalisering ? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.