Nasjonalt Helsebudsjett 2004.

| No Comments

Les her : Nasjonalt Helsebudsjett 2004

Prioriterer dem som trenger det mest
- Regjeringen prioriterer psykisk helse i budsjettet for 2004, og bevilgningen til Opptrappingsplanen økes med 700 mill. kroner. Det er en høy aktivitetsvekst i sykehus i 2003. Budsjettopplegget gir sykehusene grunnlag for å videreføre om lag dette aktivitetsnivået. Behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere styrkes, og regjeringen øker satsingen på lindrende behandling. I tillegg legges det frem en folkehelsepakke med forslag til en samlet bevilgning på 131,4 mill. kroner. Helsebudsjettet har en profil med vekt på bedre hjelp til dem som trenger det mest, sier helseminister Dagfinn Høybråten.
1. Profilen i budsjettforslaget

Helsedepartementets budsjettforslag for 2004 er på om lag 86,2 milliarder kroner. Budsjettforslaget innebærer en økning i løpende priser på 6,1 prosent, eller om lag 5 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2003.
Budsjettforslaget innebærer en reell vekst på om lag 2,7 milliarder kroner sammenlignet med årets budsjett. Av dette utgjør ca. 700 mill. kroner vekst på trygdeområdet, som i stor grad er gjelder refusjon av legemiddelutgifter. Det blir 1,2 milliarder kroner mer til sykehusbehandling neste år, og 700 mill. kroner mer til Opptrappingsplanen for psykisk helse. De viktigste satsingene på Helsedepartementets område neste år fordeler seg slik (reell vekst i forhold til saldert budsjett for 2003):

- Mer til sykehusbehandling 1200 mill. kroner
- Opptrappingsplanen for psykisk helse 700 mill. kroner
- Tilskudd til store sykehusprosjekt 297 mill. kroner
- PET-maskin (Over UFDs budsjett) 43 mill. kroner
- Opptreningsinstitusjoner 34 mill. kroner
- Legemiddelassistert rehabilitering 20 mill. kroner
- Lindrende behandling 15 mill. kroner
- Tannhelse 6 mill. kroner
- Folkehelsearbeid 24 mill. kroner
- Større mattrygghet 13 mill. kroner
- Forskning innen medisin og helse 10,5 mill. kroner

Helsedepartementets budsjettforslag for 2004 er på om lag 86,2 milliarder kroner. Budsjettforslaget innebærer en økning i løpende priser på 6,1 prosent, eller om lag 5 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2003.
Budsjettforslaget innebærer en reell vekst på om lag 2,7 milliarder kroner sammenlignet med årets budsjett.
Av dette utgjør ca. 700 mill. kroner vekst på trygdeområdet, som i stor grad er gjelder refusjon av legemiddelutgifter. Det blir 1,2 milliarder kroner mer til sykehusbehandling neste år, og 700 mill. kroner mer til Opptrappingsplanen for psykisk helse. De viktigste satsingene på Helsedepartementets område neste år fordeler seg slik (reell vekst i forhold til saldert budsjett for 2003):

- Mer til sykehusbehandling 1200 mill. kroner
- Opptrappingsplanen for psykisk helse 700 mill. kroner
- Tilskudd til store sykehusprosjekt 297 mill. kroner
- PET-maskin (Over UFDs budsjett) 43 mill. kroner
- Opptreningsinstitusjoner 34 mill. kroner
- Legemiddelassistert rehabilitering 20 mill. kroner
- Lindrende behandling 15 mill. kroner
- Tannhelse 6 mill. kroner
- Folkehelsearbeid 24 mill. kroner
- Større mattrygghet 13 mill. kroner
- Forskning innen medisin og helse 10,5 mill. kroner

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 15, 2003 3:22 EM.

--Skal forskjeller i kvalitet på eksisterende bygningsmasse mellom sykehus ha betydning for lokalisering ? was the previous entry in this blog.

--Nasjonalt Helsebudsjett 2004 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.