--Manglende samlokalisering Patologi - Kirurgi...

| No Comments

Noe av det fortvilede ved den planlagte, og vedtatte !, nye funksjonsfordelingen
i kirurgi er at Patologisk anatomisk avdeling nesten konsekvent er lokalisert
bort fra de seksjoner som trenger den mest.
De eneste aktivitetene som virkelig trenger, og er samlokalsiert med
Patologisk anatomisk avdeling, er Kvinneklinikken og Brystkreftseksjonen ved SI LIllehammer.
Nå har man fjernet BÅDE Urologien og Gastrokirurgien, begge bør være storbrukere, fra Patologien !
Slik uttrykkes dette i Innstilling til vedtak 061003:
• Sammenheng mellom lokalisering og støttefunksjoner
Sammenhengen mellom patologisk avdeling og enkelte operative fag er brakt inn i diskusjonen. I dag er det en patologisk avdeling ved SI Lillehammer. Spørsmålet blir om den skal være en premiss for lokalisering eller om tjenestetilbudet i patologi skal tilpasses aktivitetene der de er lokalisert. ykehuset Innlandet har i Utviklingsplanen vedtatt at sykehuset skal drives som et nettverk. Dersom Sykehuset Innlandet skal satse på videreutvikling av et senter for patologi må forutsetningen være at dette senteret skal tilby sine tjenester i hele Sykehuset Innlandet. I denne diskusjonen må man huske at det er ingen holdepunkter for at de enkelte lokalisasjonenes virksomhet i dag, hvor det er ønskelig med samhandling mellom patolog og kirurg, drives uforsvarlig.

Man må da evt. satse kostbar aktivitet med tilreisende patologer og telemedisin.
Uttalelsen i innstillingen: "det er ingen holdepunkter for at .......virksomhet i dag... drives uforsvarlig" er jo naturlig. Man kan vel knapt uttale noe annet ?
Min mening er ihvertfall at slik bør man ikke drive moderne kreftkirurgi i 2004 !
Har man muligheter til å samlokalisere denne typen kirurgi med en aktiv og oppegående Patologisk anatomisk avdeling innen samme SYKeHUSET,
må det være en fordel og en sikkerhet for alle parter, og på alle måter.

I tillegg har man vanskeliggjort Obduksjonsaktiviteten, da nærmest all
kirurgisk aktivitet som virkelig trenger denne viktige tjenesten, systematisk, med viten (?) og vilje (?) er plassert på annet sykehus.
Obduksjonsfrekvensen er en meget viktig kvalitetsindikator ikke minst på avansert kirurgisk aktivitet.
Vi får håpe patologene våre selv holder ut med det som nå er vedtatt.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 18, 2003 10:58 FM.

--Etisk dilemma knyttet til kreftkirurgi... was the previous entry in this blog.

--Matoppskrift til en forandring: Langsomt svin - en flott oppskrift fra Kimmeridge i Morgenbladet... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.