--Lojalitetens vesen...

| No Comments

091003 kl 2045
Noen tanker og spørsmål om lojalitetens vesen presser seg frem i disse dager,
ikke bare hos meg.
Jeg har hatt lange samtaler med kollega idag om hva vi skal gjøre med vår lojalitet.
Hvor er den ? Hvem har den ? Har vi den ?
Vi vet at vår arbeidsgiver, nå en slags konsernledelse, basert på ideer og idealer fra forretningslivet, forventer full lojalitet når avgjørelser er tatt.
Det skal være orden i rekkene!
Det har ikke vært annen tolkning av dette i våre miljøer enn at opposisjon mot avgjorte vedtak vil det bli slått hardt ned på. Så hardt at man mister jobben ?
Vi er ikke vant til slikt. Før, da Fylkeskommunen var vår LEDELSE, fortsatte vi kampen.
Jeg har selv i disse dager følt tvilen på kroppen, som min kollega.
Hvis man er fullstendig uenig i måten en endringsprosess kjøres, resultatet av den, og tydelig ser de uheldige konsekvenser av den, for den befolkning vi skal betjene
- men først ser det tydelig etter at alt er over...
- hvem skal ha vår lojalitet ?
Gjør det noen forskjell om man selv har vært med i prosessen, når det er selve den avsluttende beslutningsprosessen som går galt.
Har man da sagt sitt, det finnes ikke flere anledninger ?
Har man bare lojalitet mot LEDELSEN ?
Har man også en forpliktelse på seg, på vegne av befolkningen, til åpent å kjempe videre for bedre løsninger, OMKAMP som noe kaller det. Er OMKAMP et onde ?
Må ikke viktige prosesser være kontinuerlige, og åpne ?
Kan man straffes for å være lojal mot andre enn LEDELSEN ?
Er det INGEN VEI TILBAKE når et profesjonelt, forretningsmessig styre har sagt sitt ?
Hvis det er slik - hvorfor er det da slik ?
Når er det tillatt, eller mulig, å snu ? Når skaden allerede har skjedd ?
Det er mange vanskelige spørsmål her, som vi sliter med nå....
Vi må tenke videre, og ikke bare på oss selv, vår egen stilling og posisjon.....

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 14, 2003 5:00 EM.

--Personalet må informeres... was the previous entry in this blog.

--Omkamp som begrep... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.