--06 10 2003 En skjebnens dag.
Lillehammer sykehus vant ikke frem...

| No Comments

061003 kl 2230 Denne site går nå kl 2230 den 6. oktober 2003 over til webloggformat - BLOGG. Hvis du vil lese siten slik den var/ble mens kampen for de beste løsningene pågikk, finner du den pr 061003 HER. Lillehammer tapte i dag sykehussaken. Som mange av oss har fryktet. Det er viktig å erkjenne når man har tapt en sak, og legge det bak seg. Vedtaket har jeg ikke sett ennå, det foreligger pr kl. 21 ikke på nett. Jeg har pr telefon fra Gerner fått overbrakt at det følger innstillingen fra adm. direktør, med et par små tilføyelser om døgnvakt gastro for gynekologene på Lillehammer, og noe om snarlig budsjettmessig oppklaring av situasjonen på Hamar. Vi får vel høre mer i morgen tenker jeg......

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 6, 2003 10:30 EM.

--Allmøte på sykehuset... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.