--Hva skjedde ?

| No Comments

For å oppdatere deg litt på det hendelsene:
Les først vårt ÅPENT BREV TIL STYRET i Gudbrandsdølen-Dagningen 011003
Deretter kan du lese VEDTAKET fra styremøtet i Sykehuset Innlandet 061003

Jeg antar de fleste her vil forstå at vedtaket kan være vanskelig å akseptere
for miljøet på Lillehammer?
Se også avisoppslaget i Gudbrandsdølen-Dagningen den 041003
og oppslaget dagen etter vedtaket i samme avis.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 15, 2003 9:27 FM.

--Omkamp som begrep... was the previous entry in this blog.

--Telefon fra Rjukan om problemene i Helse Sør... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.