I sitt styremøte i går 16/10 ble det klart at Helse Øst som ventet ikke forandret på SI vedtak om Fødeavdelingene.
SI vedtak om Organiseringen av somatiske helsetjenester var ikke på bordet i det hele tatt, antagelig kun som en orienteringssak.
Nå ruster man seg til kamp på Gjøvik, jeg forstår dem godt.
Det vil gå delegasjoner inn til Helseministeren med krav om dette, og det er vel ganske sikkert at han må gi etter for dette presset.
JEG er ihvertfall ikke særlig i tvil om det !
Hverken Oppland Arbeiderblad eller GD har noe om dette i sine nettutgaver i dag, merkelig nok. HER et klipp fra side 3 i dagens innkjøpte GD.pdf.
OA har kun en naturlig reaksjon på nedbyggingen av Psykiatrien i Vestoppland, ved at Petershagen planlegges nedlagt innen 2005, stikk i strid med departementale pålegg om styrking av nettopp psykiatrien.
I GD fremkommer det forøvrig at Helse Øst må spare 800 mill i 2004, og at bevilgningene til nytt A-hus ikke er i nærheten av det som trengs.
Vi er altså i godt selskap med Helse Sør som må spare 900 mill.
Det kommer til å gå meget hardt for seg her sør, og like ille eller verre er det nok i vest, midt og nord.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 17, 2003 11:35 FM.

Spørsmål og svar til Helsebudsjettet 2004. was the previous entry in this blog.

--SI Gjøvik-naboene protesterer mot helikopterstøy!! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.