--Etisk dilemma knyttet til kreftkirurgi...

| No Comments

Jeg har tidligere sagt noe om de sterke bindinger som foreligger mellom gastrokirurgien og enkelte andre spesialiteter.
Jeg har meldt dette tydelig både i Kirurgigruppen, og i diskusjoner jeg ellers har hatt i denne saken, i forskjellige fora, med forskjellige personer.
Et av de vanskelige dilemmaer for MEG blir følgende:
Moderne kreftkirurgi på enkelte typer svulster i mage-tarm kanalen, f.eks. i magesekk eller bukspyttkjertel, er ikke sjelden avhengig av tilgang på frysesnittservice for å kunne gjennomføres på en korrekt måte.
Hverken Gjøvik eller Hamar har fast tilgang til frysesnittservice, man må basere seg på tilreisende patologer, eller på telemedisin. Patologisk anatomisk avdeling ligger jo på LILLEHAMMER.
Jeg vil ikke selv finne det forsvarlig, uten tilgang til frysesnittservice, å utføre enkelte typer større kreftkirurgi.
Jeg vil ikke selv la meg operere et slikt sted, ei heller tillate at noen av mine nærmeste blir operert for kreft i mage-tarm kanalen under slike omstendigheter.
Det er derfor også naturlig at det blir vanskelig å ta ansvar for kreftoperasjoner av denne type, under slike forhold, for de pasienter jeg kommer i kontakt med.
Jeg selv vil derfor selv vanskelig kunne utføre denne type operasjoner, som har vært et av mine hovedinteresseområder i de siste 15 år, hvis de tenkes å foregå ved et sykehus uten tilgang til frysesnitt.

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 17, 2003 9:01 EM.

--GD 171003 Helse Øst styremøte 161003 was the previous entry in this blog.

--Manglende samlokalisering Patologi - Kirurgi... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.