--Allmøte på sykehuset...

| No Comments

071003 kl 2215 Allmøte på sykehuset idag kl 0730. Stappfull kantine. God orientering fra kst. div.dir. Torleiv Svendsen.
Men - det er jo sørgelige greier. Og så øye hovedsenter til Elverum, - som om ikke det andre var nok....
Tung dag, svært tung dag. Først allmøte, - så til posten for informasjon og samtale.
Det utvikler seg en vanlig sorgreaksjon på dette tapet. Først sjokk og stillhet.
Senere kommer de andre fasene... og, - det gjelder oss alle. Jeg hadde ordet på allmøtet, og beskrev kort følelsene rundt prosessen.
Man blir enormt sliten av dette..... Spesielt følelsen av å bli brukt på denne måten i prosessen omkring kirurgigruppen,
når vi slett ikke får fullført det arbeidet vi var tiltenkt før alt blir bestemt i stor hast, med grunnlag i en ufullstendig kirurgiinstilling.
Nå har jo styret selv sagt i vedtaket at del B i mandatet ikke lenger er nødvendig, slik jeg også har gitt uttrykk for i kommunikasjon med prosjektleder nylig, noe han ikke var enig i ! De har tydeligvis nå også selv innsett at mandat B med foreliggende vedtak er helt unødvendig. Dette må kunne sies å være en uryddig prosess, som jeg selv finner det vanskelig å akseptere. Administrasjonens uttalelser om at dette har vært en prosess over 1 1/2 år er også vanskelige å svelge. Prosjektdirektørene for Kvinne/Føde og Kirurgi ble tilsatt i sommer. Kirurgigruppen hadde sitt første møte om sakene torsdag den 14. august ! Jeg beskriver også det ukontrollerbare i denne situasjonen. Seksjonen vår kan meget raskt forvitre ved at personell søker seg bort, og ingen søker seg hit, slik at vår kapasitet f.eks. halveres, uten at det står mottagerapparat klar for å ta over.... Vi vil gjøre alt vi kan for å unngå dette, men det er en svært tenkelig situasjon. På ettermiddagen nytt møte med vårt flotte personale, som takler den vanskelige situasjonen imponerende bra. I dag er det laget grupper som skal drøfte den nylig gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen, og komme med forslag til forbedringer. De gir seg ikke ! Jeg er mektig imponert ! Vi får høre at post 8B ihvertfall tenkes å bestå frem til høsten 2004. Alle vikariater vil bli kontinuert. Det er da noe..... hvis det holder så lenge...... Ortopedene er tydeligvis fornøyd med det som skjer, i alle fall de fleste. Tross det klart sies i vedtaket at Gjøvik skal være traumesenteret, tror man på Lillehammer det vil bli en stor avdeling også med ortopdisk traumatologi. For MONOTRAUMER som man kaller det. Vel - Vel. Den som lever får se. Lårhalsbrudd er jo et svært vanlig monotraume. De fleste høyenergetiske skader, som trafikkskader og større skiskader, må nok til Gjøvik for å få sin behandling på et mer komplett sykehus. Slik er ihvertfall planen... Og hva mener gynekologene våre om "vaktordningen" som nå er føyet til: "Det forutsettes etablert gastrokirurgisk tilbud/vaktordning i tilknytning til kvinneklinikken. Utformingen av dette utredes nærmere." Hva blir dette til mon tro ? Skal det sitte en gastrokirurg på huset ? Skal han være hjemme i beredskap, på Gjøvik ? Og hva med Mage-Tarm kirurgenes behov for gynekolog, på Gjøvik ? Nødløsninger som på Hedmarken ? "Utformingen" vil vise...... Spørsmålene er legio.....jo

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 14, 2003 4:57 EM.

--06 10 2003 En skjebnens dag. Lillehammer sykehus vant ikke frem... was the previous entry in this blog.

--Personalet må informeres... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.