Oktober 2003 Archives

.....Den beinharde kampen for å beholde fødeavdelingen i Gjøvik kan snu opp ned på sykehuskabalen for Sykehuset Innlandet.
Det sier Almlid til Hamar Arbeiderblad.
Styret ved sykehuset og Helse Øst vil legge ned fødeavdelingen. Saken ligger nå til endelig avgjørelse hos helseminister Dagfinn Høybråten (KrF). Høybråten presses både av lokalpolitikere og rikspolitikere. Leder av sosialkomiteen, John Alvheim, har med støtte fra SV, Ap og Sp sagt til NRK at Stortinget vil gjøre om på et vedtak om å sende fødende vestopplendinger til Lillehammer.
Dette får sykehusdirektøren til å advarer politikerne mot å stokke om på sykehuskabalen.....
.....
- Må dere legge sykehuskabalen på ny hvis politikerne setter ned foten?
- Da må vi sette oss i tenkeboksen. Jeg er bekymret, sier Almlid...

teve kommentar:
Og Tynset og Kongsvinger skal fortsatt være fredet som egne helseforetak innen Sykehuset Innlandet ?

Intensivsykepleiere ved SI LIllehammer med opprop, sender brev undertegnet av 754 sykehusansatte, til Helsedirektøren med kopi til aktuelle stortingspolitikere og ledelsen samt styret i både Helse Øst og Sykehuset Innlandet. Store oppslag både forside og side 6-7.
Her ser du brevet som tekst.

Leder Oppland Arbeiderblad 221003:
Tidligere leder i helse- og sosialutvalget i Oppland, Audun Holsbrekken, forsøkte seg i gårdagens avis med en forklaring på hvorfor han som fylkespolitiker mente det var best å beholde fødeavdelingen i Gjøvik mens han som styremedlem i Helse Øst mener nøyaktig det motsatte. Dette politiske krumspringet krever han til og med respekt for. Det med respekten skal vi la ligge, men forståelsen sitter i hvert fall langt inne....

GD 300903 Anestesi/Intensiv v. Seksj. o.l. Bernersen

"Det man evt. vinner på å samle de ulike fagfeltene på hvert sitt sykehus
taper man på transportkostnader og dårligere behandling av pasienter med
sykdommer og skader i flere organsystemer" skriver artikkelforfatteren.

--GD 031003 - Åpent brev til SI Styret

Dette åpne brevet til SI Styret den 3/10 03, fra flere overleger ved SI LIllehammer, er et viktig og klargjørende dokument for hvorfor vedtaket av 6/10 ikke bør få stå som det er.
Noen bør faktisk bringe også disse problemstillinger til Ministerens bord, ikke bare Fødeavdelingen på Gjøvik.
Styret tok overhode ikke hensyn til de viktige momenter som fremkom i brevet.
Nå kommer vi kanskje dit at Fødeavdelingen, fornuftig nok, bringes tilbake til Gjøvik, mens resten av det vanskelige og nødløsningspregede vedtaket blir stående som det er...

Nasjonalt Helsebudsjett 2004.

| No Comments

Les her : Nasjonalt Helsebudsjett 2004

Prioriterer dem som trenger det mest
- Regjeringen prioriterer psykisk helse i budsjettet for 2004, og bevilgningen til Opptrappingsplanen økes med 700 mill. kroner. Det er en høy aktivitetsvekst i sykehus i 2003. Budsjettopplegget gir sykehusene grunnlag for å videreføre om lag dette aktivitetsnivået. Behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere styrkes, og regjeringen øker satsingen på lindrende behandling. I tillegg legges det frem en folkehelsepakke med forslag til en samlet bevilgning på 131,4 mill. kroner. Helsebudsjettet har en profil med vekt på bedre hjelp til dem som trenger det mest, sier helseminister Dagfinn Høybråten.
1. Profilen i budsjettforslaget

Helsedepartementets budsjettforslag for 2004 er på om lag 86,2 milliarder kroner. Budsjettforslaget innebærer en økning i løpende priser på 6,1 prosent, eller om lag 5 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2003.
Budsjettforslaget innebærer en reell vekst på om lag 2,7 milliarder kroner sammenlignet med årets budsjett. Av dette utgjør ca. 700 mill. kroner vekst på trygdeområdet, som i stor grad er gjelder refusjon av legemiddelutgifter. Det blir 1,2 milliarder kroner mer til sykehusbehandling neste år, og 700 mill. kroner mer til Opptrappingsplanen for psykisk helse. De viktigste satsingene på Helsedepartementets område neste år fordeler seg slik (reell vekst i forhold til saldert budsjett for 2003):

- Mer til sykehusbehandling 1200 mill. kroner
- Opptrappingsplanen for psykisk helse 700 mill. kroner
- Tilskudd til store sykehusprosjekt 297 mill. kroner
- PET-maskin (Over UFDs budsjett) 43 mill. kroner
- Opptreningsinstitusjoner 34 mill. kroner
- Legemiddelassistert rehabilitering 20 mill. kroner
- Lindrende behandling 15 mill. kroner
- Tannhelse 6 mill. kroner
- Folkehelsearbeid 24 mill. kroner
- Større mattrygghet 13 mill. kroner
- Forskning innen medisin og helse 10,5 mill. kroner

--Sjekk her, de første sidene

| No Comments

Business as usual !
Se her hvor godt de jobber i Vest Oppland.
Avisen står på ! Lokalpolitikerene står på !
Her i Lillehammer er det ganske så taust !

Oppland arbeiderblad 151003
Fødeavgjørelse på feil grunnlag !

Oppland arbeiderblad 151003
Helseministeren avventer fødeavdelingen på Gjøvik.

Oppland arbeiderblad 151003
Direktør Tor Berge i Helse Øst vil ikke gripe inn for fødeavdelingen på Gjøvik.

--Hva skjedde ?

| No Comments

--Omkamp som begrep...

| No Comments

--Lojalitetens vesen...

| No Comments

--Allmøte på sykehuset...

| No Comments
Powered by Movable Type 6.5

About this Archive

This page is an archive of entries from Oktober 2003 listed from newest to oldest.

November 2003 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.