Gastrokirurgi/Gyn/Føde/Barn? Sterk binding!!

Jeg har i Kirurgigruppen gått sterkt inn for at det foreligger en sterk binding mellom mage-tarm kirurgisk  og gynekologisk sengeavdeling. Organiseringen i Hedmark der funksjonene er plassert med sengeavdeling på hvert sitt sykehus, med kun tilstedeværelse av bløtkirurg til poliklinikk på dagtid hverdager til kl 20, må anses som ren nødløsning. Jeg lykkes ikke å få dette inn i gruppens anbefaling, måtte nøye meg med å få det inn som dissenspunkt i premissene. 
Mitt synspunkt har vært helt sammenfallende med gynekologenes synspunkt.
Det ville være uheldig dersom begge de gynekologiske sengeavdelingene i Innlandet var uten samlokalisering med gastrokirurgisk sengeavdeling.
Det foreligger også en tilsvarende sterk binding mellom barneavdeling og mave-tarmkirurgisk sengeavdeling, for optimal  oppfølging og behandling av barn med akutte buksykdommer. Dette er også sammenfallende med barnelegenes synspunkt