Seksjonsoverlege Torstein Valset
Kirurgisk avdeling
SI Lillehammer                                                                                        Lillehammer onsdag 17/9 03 kl 22

På grunn av helt ufravikelig nødvendig arbeide ved min avdeling ved SI Lillehammer, i tillegg til vakt, er jeg dessverre blitt forhindret fra å delta slik jeg hadde tenkt i det planlagte debattmøtet om
"Fremtidig organisering av kirurgi og gynekologi/fødselsomsorg" på Hamar torsdag 18. september kl 12-18.
Jeg har mye på hjertet, og ville fremført det av all kraft.
Jeg har derfor sett det nødvendig å samle de mest påtrengende tankene mine omkring de aktuelle problemstillingene i følgende brev. Dette sendes direkte pr mail i kveld og i morgen tidlig til sentrale personer i sykehuset.
Jeg vil også gjøre det tilgjengelig for alle som måtte ønske det, ved å legge det ut på mine egne websider: www.nettkirurgen.no

:
Undertegnede ble den 11. august av prosjektleder Øyvind Graadal bedt om å delta i en arbeidsgruppe bestående av 5 kirurger samt en innleid konsulent som prosjektstøtte, i tillegg til prosjektleder, med mandat :

 1. Forslag om endret oppgaveorganisering innen kirurgi med tanke på implementering fra 1.1.2004, utarbeides
  til 15.9.2003. – og
 2. Utredning av en større samling av kirurgien. Et mer langsiktig prosjekt, hvor forstudien til prosjektet forventes å foreligge ca. 1.11.2003.

I mandatet til prosjekt A står det bl. a.
- Prosjektet skal gi forslag om geografisk lokalisering av de enkelte aktivitetene innen
kirurgi i Mjøsområdet
I forutsetninger for prosjekt A står det bl. a.:
Arbeidet med prosjektering av føde tilbudet i Sykehuset Innlandet må sees i sammenheng

med prosjekt A.

Les også Utviklingsplanen 2004-2010 (2006) , speseielt i denne sammenheng avsnittene om verdier og visjoner.

Samtidig utarbeides det av prosjektleder Jakob Nakling med Oddmund Runningen som
prosjektmedarbeider. en innstilling til Framtidig organisering og funksjonsfordeling av fødselshjelp og kvinnesykdommer i Sykehuset Innlandet HF.

Kirurgigruppen hadde i.l.a. disse 5 ukene 5 møter, hvorav ett heldagsmøte, i alt 23 timer,
i tillegg mange timer til forberedelser. Tidsfristen ble av alle i gruppen oppfattet å være MEGET kort,
nærmest uforsvarlig kort, for en oppgave av denne karakter.
Begge gruppene leverte sine innstillinger til offentliggjøring innen fristen
Klipp fra Sykehuset Innlandet HF websider:
<15.09.03: Rapporter i Kirurgi og Fødselshjelp og kvinnesykdommer levert
<Prosjektgruppene leverte i dag sine rapporter til adm. direktør i Sykehuset Innlandet HF
<Styret i Sykehuset Innlandet HF skal 6. oktober behandle ny funksjonsorganisering innen somatikken. <Prosjektgruppene som ble opprettet har i dag levert sine utredninger til adm. direktør Torbjørn Almlid for <administrativ behandling før styremøtet. (uthevet av meg)
<Rapportene kan leses som vedlegg. [Kirurgi] [Fødselshjelp og kvinnesykdommer]

Kirurgigruppen arbeidet intenst med målsetning å komme frem til et omforent dokument, noe vi også lyktes med.
Undertegnede var sterkt uenig i at gruppen skulle fravike mandatets punkt om forslag til geografisk lokalisering, og tok dette opp i flere av møtene, uten å få gjennomslag for dette hos prosjektleder. Jeg fant det allikevel riktig å fortsette arbeidet i gruppen under de nye forutsetninger prosjektleder krevde skulle legges til grunn.

Allerede mandag 15/9 kl 14 begynner det så å ryktes forskjellig. Gastrokirurgisk seksjon ved avd. sykepleier mottar en telefon fra kst. avdelingssjef Opheim ved SI Gjøvik, kir. avd., som vil vite noe om sengetallet ved vår seksjon, uten å ville fortelle nærmere om hva dette skulle brukes til.
Hun henvises videre til undertegnede seksjonsleder, fortsatt kontakt pr telefon. Opheim lurer på om jeg har hørt noe fra direktørmøte med Torbjørn Almlid søndag 14/9.
Det har jeg heller ikke, naturlig nok. Hun har selv allerede vært i møte med egen direktør, og "fått vite noe", men kan ikke innlemme meg i denne hemmeligheten. Hun ønsker bare tall om operasjonsstueforbruk ved vår seksjon, og får naturligvis vite dette av meg, uansett uvilje til å si noe mer om hva hun har fått vite i sitt møte med egen direktør.

Dette vekket naturlig nok vår nysgjerrighet, og etter noen timers detektivarbeide fikk vi en viss kunnskap om en diskusjon som hadde foregått bak de lukkede dører, og tydeligvis taushetsbelagt.
Denne åpningen av saken mot oss, fra SI Gjøvik, anser jeg for å være useriøs og uverdig.
Jeg anser også at det må foreligge en fullstendig misforståelse fra Gjøviks side vedrørende de faktiske forhold.
Saken er IKKE vedtatt ennå. Det foreligger ikke engang forslag til vedtak fra adm. direktør (?).
Det må etter mitt beste skjønn kun foreligge en tanke om en mulig funksjonsfordeling/organisering, blant noen andre mulige, og langt mer rasjonelle, forsvarlige og kostnadseffektive, tanker om dette.

At man så tydeligvis, dagen før dokumentene legges frem, i direktørmøte, muligens ser det som en hovedsak å fastlegge det vi i kirurgigruppen IKKE fikk anledning til å diskutere i møtene, geografisk lokalisering,
er for meg svært vanskelig å tro !
Gruppen har som det tydelig fremkommer også et mandat B, som skal omhandle nettopp dette, en større samling av kirurgien. Her blir det rett og slett umulig å komme utenom en diskusjon om geografisk lokalisering.
En håndtering av Kirurgi instillingen mandat A på denne måten, hvis det da er tilfelle, gjør jo videre arbeide overflødig.

Man lager en støy og en stemning i organisasjonen som er helt uansvarlig ved en fremgangsmåte som dette, meget langt fra SI`s egne verdier og visjoner om egen utvikling.
Alt basert på, håper og tror jeg, en fra Gjøviks side fullstendig feiltolkning av en diskusjon om mulige løsninger.
Jeg har faktisk den tillit til Sykehuset Innlandets ledelse at det forholder seg slik.
Naturligvis må man gjennomgå alle mulige løsninger på de aktuelle problemstillinger.
Naturligvis vil enkelte fag og fagmiljøer måtte lide i større eller mindre grad hvis man skal få til en ønsket omstilling.
Jeg står selv naturligvis ved det som fremkommer i kirurgirapporten.
En del kunne jeg legge til, og har prøvet å få det med. En del har jeg ønsket annerledes, og har også prøvet det.

Det er imidlertid for meg klart at noen andre grunnstener ligger det også i vår organisasjon
Sykehuset Innlandet:

Viktigst av alt:

 • Man kan IKKE, uten alt for stor risiko for pasientene, flytte en komplisert, ytterst kompetent og tverrfaglig sammensatt avdeling som Barneavdelingen, med nyfødt avdeling, til et sykehus med bare fragmenter av nødvendig ekspertise 5 mil unna, uten at det foreligger helt spesielle tvingende
  grunner til det.
  Avdelingen risikerer høyst sannsynlig å bryte faglig sett fullstendig sammen før man, eventuelt, får bygget den opp igjen.
  Kvinneklinikk/Gynekologisk avdeling/Fødeavdeling hører naturligvis uadskillelig tett sammen.
  Flytter men det ene, må man flytte det andre.
 • Det er behov for å funksjonsfordele/omorganisere både innen Kvinne/Føde og Kirurgi.
  Barneavdelingen har intet behov for å utsettes for slikt.
  Det finnes ingen god hensikt, og er for risikabelt å forsøke
  Barneavdelingen må ligge der den er, da følger også resten av seg selv, hvis man da evner å se sammenhengene.
 • Man må innse at SI Lillehammer er det eneste nær komplette sykehus på Innlandet,
  i tillegg til å være det største. Sykehuset har en god bygningsmasse, er strategisk lokalisert i forhold til de viktigste kommunikasjonsaksene og turistnæringen, og er et attraktivt og rekrutterende sykehus for fagpersonale.
 • Man kan ikke tillate seg å rive dette nær komplette sykehuset helt i filler, slik at man på Innlandet kun sitter igjen med mer eller mindre amputerte sykehus som nødløsninger.
  Verken faglig, ressursmessig, beredskapsmessig eller menneskelig sett kan dette være forsvarlig.
  En "nedrivning" for å bokstavelig talt bygge det opp igjen annet sted virker fullstendig meningsløst.
 • Å plassere en ren ortopedisk avdeling i et sykehus med spesialfunksjoner som dialyseavdeling, patologiavdeling, mikrobiologisk avdeling med blodbank, og infeksjonsavdeling med avanserte isolatrom, er i beste fall lite gjennomtenkt.
  Nøyaktig det samme kan sies om flytting av all Gynekologi/Føde/Barn samt Mage-tarm kirurgi til sykehus som IKKE har disse spesialfunksjonene.

Jeg har som sagt stor tillit til Sykehusets ledelse, og til Sykehusets styre.
De vil se hva dette dreier seg om ! Å bygge opp kvalitetsbærende fagmiljøer. IKKE bryte dem ned.
Kfr. Sykehusets vedtatte Verdier, Utviklingsplanen 5.1:

 • Respekt for enkeltmennesket.
 • Åpenhet og redelighet.
 • Kvalitet i prosess og resultat.
 • Samarbeid, helhet og arbeidsglede.
 • Kontinuerlig virksomhetsutvikling.