GD 260903
Egeninteresser i fødedebatten

I forbindelse med den pågående diskusjonen om hvordan fødetilbudet innad i Sykehuset Innlandet HF skal se ut, er det fra enkelte hold reist tvil om noen har uhederlige motiver i sine vurderinger.
Det mest ekstreme utfallet i så måte var å finne i Hamar Dagblad lørdag 20. september, hvor det på lederplass sto følgende å lese: "Når mannen bak lanseringen av en helt ny kvinne- og barneklinikk på Gjøvik, barneklinikksjefTrond Markestad, hevder at "barn egner seg for sentralisering" blir det veldig tydelig at man snakkerfor sin egen syke mor".Dette er en grov og feilaktig beskyldning av overlege Trond Markestad i denne saken.
Markestad ble kontaktet
av undertegnede hvor jeg ba ham gi en vurdering av faglige forhold knyttet til mulig etablering av en kvinne/barn klinikk ved Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik. Overlege Markestad har hele tiden betonet at han ikke har noen egeninteresse i en slik eventuell etablering, men at dersom ledelsen ved Sykehuset Innlandet HF skulle beslutteå foreta en slik etablering ville han kunne stille seg til disposisjon ved jennomføringen.
Markestad har gitt nøkterne og faglig vel begrunnede innspill i diskusjonen og hele tiden vært klar på at det ville medføre en betydelig risiko og omstillingskostnad å flytte barneavdelingen fra Lillehammer til Gjøvik.
I de vanskelige drøftingene og avveiningene som Sykehuset Innlandet HF nå foretar når det gjelder organisering av sin samlede virksomhet, er det viktig at vi alle bidrar til å bevare en saklig tone og redelighet i debatten. Markestad har vært eksponent for dette og som en av landets fremste eksperter innefor barnemedisinfortjener han ikke å bli tillagt uhederlige motiver, verken fra media eller internt i våre egne fagmiljøer.

Torbjørn Almlid,
administrerende direktør
Sykehuset Innlandet HF